OM BESMÅ

Besmå är ett Innovationskluster som har Energimyndigheten som initiativtagare och finansiär och TMF (Trä- och möbelföretagen) som huvudman.

Syftet med Besmås arbete är att driva utvecklingsprojekt för att minska energianvändningen vid nybyggnation och renovering av småhus.

Besmå ska ta fram metoder och verktyg för att undanröja hinder för att en bred marknadsintroduktion av energieffektiviserande åtgärder ska komma till stånd i småhussektorn.

Aktiviteter inom nätverket innefattar förstudier, teknikupphandlingar, kommunikationsaktiviteter och demonstrationsprojekt med målet att ta fram kravspecifikationer, beräkningsmetoder, verktyg, arbetsinstruktioner och incitamentsmodeller. En viktig del av arbetet består också av att sprida resultat och erfarenheter från pågående och genomförda projekt.


Besmås mål
  • minska beroendet av energi i form av värme och el i småhus och att därmed minska påverkan på miljön,
  • ta fram metoder och verktyg för att undanröja hinder för en bred marknadsintroduktion av energieffektiviserande åtgärder i småhussektorn,
  • skapa förutsättningar för en tidigare introduktion av energieffektiva system och produkter på marknaden med hjälp av en samlad beställarkompetens och nätverksaktiviteter,
  • skapa förutsättningar för lönsam energieffektivisering med bibehållen eller förbättrad inomhusmiljö.

Besmå leds av en styrgrupp och två referensgrupper för nyproduktion respektive det befintliga beståndet av småhus i Sverige. Styrgruppen är beslutande organ och säkerställer att Klustret arbetar mot de uppsatta målen för BeSmå. En del av arbetet är att ta beslut gällande förstudier och projekt som diskuterats i referensgrupperna liksom andra aktiviteter inom kommunikation och utbildning.

Styrgruppens medlemmar

Referensgrupperna lyfter behov och ställer önskemål om aktiviteter som ska drivas inom Klustret. Underlaget härifrån lyfts till styrgruppen för beslut. Referensgrupperna medverkar även vid seminarier, workshops och möten som framkommer efter hand för teknikupphandlingar, projektutveckling med mera.

Referensgruppen för nyproduktion
Referensgruppen för det befintliga beståndet för småhus
Huvudman och koordinator

Trä- och Möbelföretagen, TMF, är nätverkets huvudman. Anders Rosenkilde är chef för teknisk utveckling på TMF och är kontaktperson för Besmå, anders.rosenkilde @ tmf.se

Koordinator av nätverket är Sara Borgström, WSP Sverige AB tillsammans med biträdande koordinator Charlotta Winkler, WSP Sverige AB.
sara.borgstrom @ wsp.com