Renovering av småhus till passivhus

Projektet syftar till att ta fram kunskap och riktlinjer om hur byggbranschen kan säkerställa kostnadseffektiva
renoveringar av småhus (60- och 70-tals) till passivhusstandard med bra inneklimat.

Beskrivning
Svenska småhus svarar för ca 30 % av energianvändningen inom den svenska byggsektorn. Småhusen byggda 1961-1980 använder idag ca 1/3 av all energianvändning i småhus. Jämfört med dagens småhus är värmeisoleringsnivån låg och värmeåtervinning är sällsynt. Ofta är värmekällan elvärme. Potentialen för
energieffektivisering och innemiljöförbättringar i dessa småhus är stor.

Projektet kommer att inventera genomförda passivhusrenoveringar, tillgängliga och framtida byggprodukter för lågenergirenovering, simulera energianvändning och inneklimat, beräkna livscykelkostnader för olika alternativa lösningar, ta fram förslag för passivhusstandardrenovering med dagens teknik.

Förväntade resultat
Resultaten kommer att presenteras i en licentiatavhandling med inventeringen av marknadens tillgång på bästa tillgängliga teknik för renovering, simuleringarna av energianvändning och inneklimatet av
småhusalternativen, en uppskattning av förnybar energi, beräkningarna av livscykelkostnad för renovering med
dagens teknik. En sammanfattning kommer att göras i ett praktiskt inriktat informationsmaterial om renoveringsteknik som är anpassat till bygg- och installationsföretag.

Projektet finansieras av SBUF och E2B2 och pågår 2015-2017.

För mer information kontakta Tomas Ekström, LTH/NCC tomas.ekstrom @ ncc.se