Kostnadseffektiva FTX-lösningar för småhus

Syftet med denna förstudie är att skapa ett förbättrat kunskapsläge om kostnadseffektiva FTX-lösningar i småhus. Vidare är ett mål med förstudien att undersöka småhusbranschens kunskapsläge avseende sambanden mellan olika typer av ventilationssystem och fukt- och mögelskador. Ytterligare ett syfte med förstudien är att genomföra en nordisk jämförelse av erfarenheterna av FTX för att på så sätt skapa kunskapsöverföring från andra länder som har ett likartat klimat som Sverige.

Bakgrund

De aviserade skärpta energikraven för bebyggelsen kommer bl.a. att innebära att i princip alla nya småhus kommer att behöva vara utrustade med FTX-ventilation. FTX-ventilation medför fördelar som bättre inomhusklimat och lägre energianvändning. Men de innebär också nackdelar som mer komplicerat underhåll, högre driftelanvändning och eventuellt ökad risk för fukt- och mögelskador.

I Sverige är användningen av FTX-ventilation i småhus begränsad, och erfarenheter från andra länder med likartat klimat som Sverige kan vara ett bra sätt att skapa kunskapsöverföring. I Norge är användningen av FTX i småhus är mycket vanlig, och en jämförelse mellan länderna skulle kunna gagna utvecklingen för svenska småhus.

Kunskapen om FTX-ventilationens fördelar och nackdelar för småhus behöver höjas, och mer kostnadseffektiva lösningar behöver utvecklas.

Förstudien ska slutrapporteras senast 31 december 2017.

Kostnadseffektiva FTX-lösningar för småhus
LÄNKAR & DOKUMENT