Potential för energieffektivisering i småhussektorn

BeSmås syfte är att bidra till omställningen till ett hållbart energisystem genom att påskynda realiseringen av energieffektiviseringsåtgärder i småhus. För att kunna avgöra vilka åtgärder och program som är kostnadseffektiva och lämpliga för småhussektorn är det helt avgörande att ha en aktuell bild av hur stor sektorns potential för energieffektivisering är.

Den senaste bedömningen av småhussektorns samlade energieffektiviseringspotential gjordes år 2012. Bedömningen genomfördes som en snabb uppjustering av en analys som gjordes år 2002. Mycket har hänt på energieffektiviseringsområdet sedan dess. En hel del åtgärder har genomförts, det har introducerats ny teknik på marknaden, investeringskostnaden har ändrats för många energieffektiviseringsåtgärder m.m. Därför har nu fattats beslut att göra en mer genomgripande analys av hur stor den lönsamma potentialen är för energieffektivisering i småhus.

Den förnyade potentialstudien ska genomföras med hjälp av verktyget HEFTIG, som är framtaget för att beräkna energieffektiviseringspotentialer i bebyggelsen. Verktyget togs fram av Profu, WSP och CIT tog år 2012 på uppdrag av Energimyndigheten. HEFTIG innefattar statistik över hela den svenska bebyggelsen. Den ursprungliga versionen av verktyget baserades på Excel, år 2014 vidareutvecklades det till en web-applikation.

Den nya beräkningen av energieffektiviseringspotentialen i den svenska småhussektorn ska visa en framtida utveckling till år 2030.

Arbetet omfattar följande steg:

  • Steg 1 – Val av åtgärder
  • Steg 2 – Justering/uppdatering av basdata i HEFTIG
  • Steg 3 – Beräkna potentialer i två scenarier
  • Steg 4 – Analys
  • Steg 5 – Rapport

Resultatet av projektet kommer att ligga till grund för alla övriga planerade BeSmå-satsningar. Det kommer också att ingå i Energimyndighetens underlag för arbetet med renoveringsstrategier och sektorsstrategier.

Projektet beräknas vara klar i april 2019.

Kontakt: Agneta Persson, agneta.persson@anthesisgroup.com

Potential för energieffektivisering i småhussektorn
LÄNKAR & DOKUMENT