Vidareutveckling av värmepumpar för NNE-hus

Projektet Vidareutveckling av värmepumpar för NNE-hus syftar till att säkerställa effektiva värmepumpar när nya krav och märkningar införs. Då det totala uppvärmningsbehovet i NNE-hus är liten måste kostnaden för värmepumpssystemet begränsas för att det ska ha en konkurrenskraftig LCC-kostnad. Annars finns risk att mindre energieffektiva uppvärmningsmetoder väljs, vilket motverkar syftet med mer energieffektiv bebyggelse.

Ökade kunskaper om värmepumpens driftsdriftparametrar i verklig drift i NNE-hus behövs därför. Den kommande obligatoriska energimärkningen för värmepumpar kommer att få stor påverkan på hur värmepumpssystem utformas och erfarenheter om hur väl den avspeglar verklig drift behövs, för att kunna påverka att den vid behov utvecklas i rätt riktning, vilket är ett av syftena med detta projekt. Ytterligare syften är att utreda potentialen för samstyrning med husets ventilationssystem och för frikyla. Målen är att prototyper tas fram som sedan utvärderas i laboratorium och/eller RISE forskningsvilla samt att utveckla en potentiellt allmänt accepterad utvärderingsmetod vid samtidig rums- och tappvattenvärmning.

Projektet finansieras av Energimyndigheten genom forskningsprogrammet Effysys Expand, Danfoss Värmepumpar AB, Bosch Thermoteknik AB, NIBE AB, Skanska och TMF och projektpartners är Danfoss Värmepumpar AB, Bosch Thermoteknik AB, NIBE AB, Skanska och TMF. Projektet beräknas pågå 2015-2018.

För mer information kontakta projektledare Caroline Haglund Stignor på RISE, caroline.haglundstignor @ ri.se