Framtidens småhusköpare värderar hållbarhet högt.

BeSmå har genomfört en förstudie med en kunskapsöversyn över hur framtidens småhusköpare kommer att värdera energirelaterade frågor vid småhusköp. Förstudien har också syftat till att identifiera eventuella behov av ytterligare analysarbete.

Kunskapsöversynen slår fast att alla åldrar värderar miljöfrågan högt, unga i ännu högre utsträckning än övriga grupper. Dessa värderingar avspeglar sig tydligt i intentioner att göra miljöanpassade och energieffektiva val. Energieffektivitet rankas högt när man beskriver vad man värderar högt i ett nytt boende.

Det går inte att styrka att de intentioner avseende energieffektivitet som finns hos befolkningen i stort och hos småhusköpare slår igenom i faktiskt beteende i en köpsituation av ett nyproducerat småhus. Detta beror troligtvis på att olika typer av hinder finns. Nedan listas några av dessa hinder.

  • Ekonomiska hinder
  • Avsaknad av energieffektiva paket och eller avsaknad av marknadsföring av dessa paket
  • Låg kunskap om fördelar med energieffektivisering hos småhusköpare
  • Upplevelsen att standardvalet är ett energieffektivt val
  • Konkurrens mellan energieffektivitet, andra miljötillval och övriga val

Läs mer.