Förstärkt självdrag med Clean Air utvärderat.

Inom ramen för innovationsklustret BeBo har en förstuide av förstärkt självdrag med Clean Air utvärderats. Syftet med förstudien var att utvärdera och dokumentera installation av Clean-Air i två byggnader. Utvärdering innefattar installation och utförande, värmeåtervinning, energibesparing, inneklimat och komfort.

Många av fastighetsägarna inom BeBo och Halvera Mera har svårt att räkna hem lönsamhet i installation av FTX-system, särskilt i hus med självdragsventilation då det är utrymmeskrävande och kostsamt att installera nya tilluftskanaler och aggregat. Som ett alternativ till ett vanligt FTX-system har Skorstensbolaget AB har utvecklat ett system som bygger på att nya rörformiga värmeväxlare förläggs inuti befintliga frånluftkanaler och skapar på så sätt möjlighet till värmeåtervinning mellan till- och frånluft. Tilluft som tidigare tillfördes genom springventiler eller på liknande sätt genom fasaden, tillförs istället via intag uppe på taket. På vägen till det aktuella utrymmet blir tilluften förvärmd av frånluften. Systemet går under namnet Clean-Air 24 FTX och har sedan 2013 installerats i sekelskiftesfastigheter och lamellhus i Stockholm.
Utvärdering har skett på två utvärderingsbyggnader som tidigare haft självdragssystem. Ett äldre sekelskifteshus med murade kanaler och ett nyare sjuttiotalshus med betongblockkanaler.
Läs mer.