Redogörelse om systemgränsen för byggnaders energiprestanda

Den 18 juni publicerades en skrivelse på regeringens hemsida avseende byggnaders energiprestanda.

I skrivelsen redogör regeringen för sin syn på systemgränsen för byggnaders energiprestanda. Regeringen gör vidare bedömningen att byggreglerna på ett kostnadseffektivt sätt ska bidra till teknikneutrala val av hållbara, det vill säga icke-fossilbränslebaserade uppvärmningssystem, långsiktigt energieffektiva byggnader med bra klimatskärm samt en effektiv elanvändning i uppvärmningen och att reglerna ska beakta effektutmaningen. Värt att notera är bland annat att Regeringen gör bedömningen att systemgränsen för byggnaders energiprestandakrav även i fortsättningen ska utgå från levererad energi. Boverket och Energimyndigheten ska ges uppdrag om att ta fram ett förslag om hur ett kompletterande krav på använd energi ska utformas. Boverket och Energimyndigheten ska även ges uppdrag att genomföra kontrollstationer för att följa upp och utvärdera att kraven på byggnaders energiprestanda får avsedd effekt. Vid kontrollstationerna ska även berörda branscher ska höras.

Regeringen gör också bedömningen att viktningsfaktorer bör ersätta primärenergifaktorer för att bättre kunna styra mot byggregler som teknikneutrala mellan hållbara uppvärmningssystem.

Regeringen gör bedömningen att Um-kravet för småhus bör ses över för att tillgodose att byggnader blir långsiktigt energieffektiva. De skriver att Boverket planerar att genomföra en sådan förändring. Skrivelsen nämner också ett behov av kompletterande energikrav, exempelvis avseende solvärmelast, och menar att en sådan utredning bör tillsättas snarast.

Läs mer här.