Möjlighet att yttra sig över Boverkets förslag till ändring av Boverkets byggregler

Synpunkter på remissen lämnas senast den 25 oktober 2019. Mer information finns på Boverkets hemsida.