Inspel från webbinarium med Högskolan Dalarna

Igår höll BeSmå, genom Agneta Persson och Sanna Börjeson, ett webbinarium tillsammans och Dalarnas Högskola. Vi inom BeSmå vill rikta ett stort tack till presentatörerna Therese Olsson, Bojana Petrovic, Ian Garman och Jonn Are Myren samt till alla som medverkande. 

Inspel från webbinariet med BeSmå och Högskolan Dalarna 

Therese Olsson inledde webbinariet med att berätta om Hållbara villakvarter, ur ett samhällsplanerarperspektivHär lyftes frågan om hur den byggda miljöns struktur påverkar energianvändningen. Många frågor kom upp från de medverkande. Särskilt lyftes frågan om småhusbranschen kan driva utvecklingen vidare. Att ta fram nya affärsmodeller och flexibla lösningar beskrevs som en del av lösningen. 

Utifrån forskningen på Dalarnas Villa berättade Bojana Petrovic om Miljömässig livscykelanalys och U-värden med olika isolermaterial. Det gavs ett energi- och miljöperspektiv på ytterväggars påverkan vid olika isoleringsmaterial och hur koldioxidutsläppen förhöll sig i olika produktionsfaser. Från småhustillverkarnas sida lyftes frågan om riskerna med att fuktproblematik uppstår vid användningen av cellulosaisolering. Vi hade även en diskussion om hur branschen bör hantera brandrisker när trä utgör en större del av byggmaterialet. En slutsats var att det finns ett starkt behov av multidisciplinär forskning om hur branschen kan utveckla energieffektiva småhus utan att risker för fukt och brand uppstår.

Ian Garman presenterade sin forskning om Smarta ventilationssystem och boendes beteenden och gav svar på frågan om hur ett hus energianvändning påverkas av inomhusklimatetHär fann vi att det finns en stark potential för vidare samarbeten mellan akademin och branschen för att ta fram nya smarta lösningar som uppfyller de boendes ventilationsbehov. 

Allra sist delade Jonn Are Myhren med sig av Konkreta insikter och lärdomar och nästa steg från forskargruppen på Dalarnas Villa. En fråga som lyftes var hur ett lägre klimatavtryck från betong kan uppnås utan att långa torktider fördröjer byggprocessen. En annan diskussion som kom upp var vikten av att ett livscykelperspektiv antas gällande solcellers miljönytta. Här krävs att produktionen av solceller blir mer miljövänlig för att minska det totala klimatavtrycket. 

Webbinariet avslutades med en diskussion om hur forskarna och småhusbranschen bör arbeta och samverka för att driva på utvecklingen av energieffektiva småhus. Viktiga frågor som kom upp var att det finns ett behov av att skapa affärsmodeller och marknader som möjliggör för att forskarnas resultat kan tas vidare av branschenAtt cirkulära lösningar ska utgöra en större del av framtidens småhusproduktion var också en fråga som lyftes. Utöver att hitta nya lösningar och material, måste större fokus läggas på hur livslängden på det som redan finns kan förlängas, till exempel genom att återanvända betong eller återvinna solceller.

Vi vill återigen tacka för de intressanta presentationerna och diskussionerna, och vi återkommer med ytterligare samverkansmöjligheter mellan akademin och branschen till hösten.