Reflektioner från BeSmå-dagen 2020

Under gårdagen arrangerades BeSmå-dagen och vi vill rikta ett stort tack till alla som deltog på konferensen. Att engagemanget för en energieffektiv och klimatneutral småhussektor är starkt bekräftades av att konferensen slog publikrekord, och samlade omkring 120 deltagare.

Det ökade intresset kring småhus syns inte minst på konsumentsidan. Pandemin har förändrat våra levnadsmönster. Allt fler är beredda att flytta längre ut från städerna när arbete på distans blivit det nya normala, och fler får ett intresse av hemmet när vi tillbringar allt mer tid där. Här spelar det en avgörande roll hur vi planerar våra samhällen för att bemöta människors ändrade preferenser. Här betonades från olika håll vikten av att minska den befintliga bebyggelsens klimatavtryck och det efterfrågas bland annat effektiva värme- och ventilationslösningar anpassade för befintliga småhus. Från EU utlovas en rad olika stöd inom the Renovation Wave, men också strängare lagstiftning för att åstadkomma omställning och öka energirenoveringstakten. Energimyndigheten betonar vikten av innovation, digitalisering, smarta systemlösningar och marknadsnära satsningar, i vilka de lyfter att BeSmå kommer att spela en central roll. En slutsats som drogs under dagen var att det även finns ett starkt behov av att det utvecklas nya koncept och affärsmodeller, som One Stop Shops, för att skala upp energirenoveringssatsningar. Det krävs ett helhetstänk och att företag vågar ta sig an ett större systemperspektiv. För att uppnå energieffektivisering är det samtidigt avgörande att hitta strategier för att få med sig och mobilisera olika målgrupper. Här fick vi höra intressanta presentationer om hur vanor skapas, och hur värderingar och livsstil påverkar människors val kopplat till energi och hållbarhet.

Många av de presentationer och frågor som diskuterades rörde vikten av ett ökat användande av livscykelperspektiv i småhusproduktionen. Från att det länge fokuserats på att minska kWh måste fokus breddas och även inkludera CO2, där hänsyn också tas till produktionsfasen, samt kW och andra värden. En fråga som lyftes var hur man kan skala upp och åstadkomma en ökad cirkularitet på ett industrialiserat sätt. Det krävs en omställning i hela byggindustrin, där hus designas för att kunna återbrukas och tas tillvara i en mycket högre utsträckning. Därtill poängterades, från Energimyndigheten, att bebyggelsen spelar en allt större roll i ett integrerat energisystem. För att Sverige ska ha en säker energiförsörjning spelar småhussektorn en central roll i hur framtidens ökade kapacitetsutmaningar kan hanteras genom att minska småhussektorns effektbehov.

 

Material från BeSmå-dagen kommer att publiceras här på www.besma.se inom kort.