Reflektioner från webbinarium med Lunds universitet

BeSmå riktar ett stort tack till Oskar Ranefjärd, Victor Fransson och Dennis Johansson för presentationerna på dagens forskningswebbinarium med Lunds universitet. Först behandlades ämnet klimatskal och biobaserade material ur ett energiperspektiv. Det konstaterades att för att öka användningen av biobaserade material i småhusproduktionen är det av stor vikt att få fram faktiska isoleringsvärden som kan användas i simuleringar i energiberäkningsprogram. Vi fick också höra om hur effekt- och energianvändningen påverkas av brukarbeteendet hos de boende. Här belystes att det på individnivå förekommer stora skillnader gällande hur den faktiska energi- och effektanvändningen förhåller sig till medelvärden. Att ta hänsyn till att stora variationer kan förekomma är viktigt, inte minst  vid projektering av hus.

Vi fick även höra om några av de resultat från projektet Ren luft, friskt liv där inneklimat har studerats i 150 nybyggda småhus från Kiruna i norr till Malmö i söder. Det kom flera frågor som rörde de stora variationerna av ventilationsflöden och att en stor andel av de undersökta husen inte uppnår kravet i Boverkets byggregler om 0,35 l/s per m2 golvarea. Resultaten visade även att flera av husen uppmätte höga inomhustemperaturer sommartid. I takt med att klimatet blir allt varmare och fuktigare krävs kunskap för att bidra till ett gott inomhusklimat i småhussektorn, utan att det leder till en ökad energianvändning.

Alla presentationer finns tillgängliga här: