Erfarenheter från BeSmå-dagen 2021

Den 11 november genomfördes BeSmå-dagen. Här möttes småhustillverkare, branschorganisationer, myndigheter och forskare i en fullspäckad dag fylld med intressanta föreläsningar och diskussioner.

Det var glädjande att se att småhusbranschen har så stort engagemang i klimatfrågan. Under dagen fick vi höra mer om branschens arbete med klimatdeklarationer för nyproducerade småhus, hur materialval påverkar småhusens klimatprestanda och att även småhusköpare blir allt mer intresserade av klimatfrågan. Vi fick också en inblick i att den lönsamma potentialen för energieffektivisering av befintliga småhus är ännu större än vad vi tidigare antagit, om analysen görs utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv, och att mer kraft behöver läggas på att skapa och skala upp affärsmodeller som mobiliserar småhusägarna till att genomföra energieffektiviserande renovering.

En fråga som har varit högaktuell under det senaste året är branschens problem med materialtillförsel. Att Cementas kalkbrytning på Gotland påverkar tillgången på lokalt producerad cement och betong, har fått stor uppmärksamhet i media. Denna materialbrist påverkar även trähus, eftersom de ofta står på en betongplatta.

Men pandemin har också medfört problem med tillförsel av trävaror, som har påverkat småhusbranschen. Priset på trävaror har ökat med närmare 35 % under det senaste året och leveranstiderna har varit långa. Det har påverkat leveranstiderna för nyproducerade småhus, i en tid då antalet beställningar har varit rekordhögt. Det har också inneburit att företag i småhusbranschen har fått vända sig till nya leverantörer och har fått nya material att hantera. Det har resulterat i mer spill i fabriken, vilket påverkar husens slutliga klimatprestanda.

Även om det senaste årets materialproblem kan spåras tillbaka till pandemin, finns det risk för att de höga priserna på trävaror kvarstår över tid och påverkar både bostadsbyggandet och våra möjligheter att nå klimatmålen. Inom EU diskuterar man att införa nya-krav på en ökad andel stående skog, vilket för Sveriges del skulle innebära att man minskar avverkningen med 17 % varje år.

De megatrender som vi ser kommer att påverka småhussektorn i framtiden belystes också i flera av presentationerna under dagen.

Önskan om att bo i småhus, bo större och bo längre ifrån stadskärnorna har stärkts under pandemin. Vi tillbringar mer tid hemma och behöver nya ytor för hemarbete. Befolkningsutvecklingen gör också att vi behöver fler bostäder. Vi blir också äldre och är friskare högt upp i åren, vilket innebär att allt fler äldre människor bor kvar i sina småhus.

Klimatförändringarna gör att vi behöver anpassa bebyggelsen för annat väder: häftiga regn, torka, värme, mer snö och högre snölaster, åska och hagel. Ett hus som inte klarar morgondagens krav kan vara svårt att försäkra, dyrt att äga och tappa i värde.

De generationer som kommer att bli morgondagens småhusköpare har nya värderingar och hållbarhet och smarta lösningar blir allt viktigare. 5 % av småhusköparna kan tänka sig att betala extra för att få ett energieffektivt och klimatsmart hem. Det finns också en efterfrågan på lösningar för smarta hem, och snabb bredbandsuppkoppling är viktigt.