Boverket hearing – Alternativ till gränsvärden och utökad klimatdeklaration

Den 31a augusti genomförde Boverket en hearing där förslag och alternativ till gränsvärden och en utökad klimatdeklaration presenterades utifrån arbetet som KTH, WSP och IVL har gjort under våren.

Idag är det utsläpp av växthusgaser från byggskedet av nya byggnader som ska deklareras. Det vill säga fram till färdig byggnad. Deklarationen ska gälla för vissa byggnadsdelar, vilka är:

  • samtliga bärande konstruktionsdelar, dvs delar av byggnadens konstruktion som bär laster av olika slag
  • hela byggnadens klimatskärm, dvs alla byggdelar bestående av ett eller flera skikt som isolerar det inre av en byggnad från omvärlden när det gäller temperatur, ljud och fuktighet
  • icke bärande innerväggar

Detta betyder att markarbeten, installationer och fast inredning samt invändiga ytskikt inte omfattas av reglerna. Tillbyggnad omfattas inte av regelverket för klimatdeklaration idag.

År 2020 föreslog Boverket att gränsvärden med maximalt utsläpp av växthusgaser för uppförande av byggnader ska införas i reglerna år 2027. Dessutom har det föreslagits att samma år ska fler byggnadsdelar redovisas i deklarationer (bland annat installationer) samt att alla livscykelskeden ska redovisas.

Underhearingen diskuterades den utökade klimatdeklarationen och ett nytt förslag att införa gränsvärden år 2025.Behovet av att påskynda införandet av gränsvärden baseras på den snabba utvecklingen i branschen. Många har kommit igång med klimatförbättringar, metoder finns på plats och lärandet har ökat. Omställningstakten märks både i produktionsledet av byggmaterial och i själva byggprojekten. Takten går betydligt snabbare än det som förväntats. Däremot är det viktigt att ta hänsyn till små och medelstora företag som kan ha svårt med bland annat LCA-kompetens eller att kunna hitta klimatförbättrade material. Utmaningen är att göra en avvägning mellan det akuta behovet av att hantera klimatfrågan utan att skapa negativa effekter för byggbranschen.

BeSmå fanns representerade på hearingen genom Efstathia Vlassopoulou. För våra medlemmar har vi sammanställt viktiga aspekter som togs upp för småhussektorn och dessa ska nu finnas i era inkorgar.