Webbinarium om energieffektivitet i byggnader av kulturellt och historiskt värde

Är du intresserad av att lära dig mer om energieffektivitet i byggnader av kulturellt och historiskt värde? Delta i BeSmås kommande webbinarium där representanter från forskningsprogrammet ”Spara och bevara”, initierat av Svenska Energimyndigheten, delar med sig av sin kunskap och expertis inom området. Programmet är nu inne på sin fjärde etapp och just nu är det 25 aktiva projekt. Under webbinariet kommer tre pågående projekt som alla berör småhus att presenteras:

”Varsam energieffektivisering av 1900-talets villabebyggelse”
Projektet kartlägger kulturhistoriskt värdefull villabebyggelse, byggd mellan 1910–1970, med avseende på ursprungliga byggnadskonstruktioner, renoveringsåtgärder som utförts, samt i vilken utsträckning bebyggelsen är skyddad mot förvanskning. Målet är att bidra till den kommunala hanteringen av denna bebyggelse samt ge ägare till kulturhistoriskt värdefulla villor bättre förutsättningar till att förena energieffektivisering och bevarande.

”Konsekvensbedömning av energieffektiviseringsåtgärder i kulturhistoriskt värdefulla småhus”

I projektet analyseras och bedöms de tekniska konsekvenserna av varsamma energieffektiviseringsåtgärder i tio villor från perioden 1910–1970. Analysen innefattar livscykelanalys av miljöpåverkan samt fuktrisker. Målet är att få fördjupad kunskap kring nyttor och risker vid energieffektivisering av kulturhistoriskt värdefulla småhus.

”Rätten, hållbar energianvändning och bevarandet av kulturvärden”

Detta projekt studerar hur rätten, särskilt miljöbalken och plan- och bygglagen, hanterar konflikten mellan en ökad energieffektivisering och bevarandet av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. I projektet ingår även att studera rättstillämpningen. Detta sker genom fallstudier som bland annat handlar solpaneler, fönsterbyten och värmesystem. Genom analyser av rätten och dess tillämpning med utgångspunkt i rättsvetenskapliga och antikvariska identifieras brister i den befintliga rättsliga styrningen och behov av förändringar.

Datum: 2023-02-09
Tid: 13:00-15:00

För inbjudan och mer information, vänligen kontakta Agri Karem.