Presentationer BeSmå-dagen, pass 4

I det avslutande passet flyttades fokus från befintliga småhus till nyproduktion. Presentationerna handlade om det senaste inom forskning och aktuella projekt kopplat till nya energieffektiva småhus. Dagen avslutades med information om aktuella BeSmå-projekt samt en framåtblick för BeSmå.

Hur kan BIPV (byggnadsintegrerade solceller) konkurrera med BAPV (utanpåliggande solceller)? – Mattias Hansson, Raymond Solar

Mattias Hansson, utvecklingschef på Raymond Solar, berättade om vilka problem som tidigare har varit vanliga kring solcellstak och solcellsfasader. Problemen har bestått i hög koldioxidbelastning, avsaknad av tilltalande estetik, ineffektivitet och manuell installation eftersom det är dyrt, tidskrävande, dålig arbetsmiljö och ger ojämn kvalitet. Mattias Hansson lyfte att byggnadsintegrerade solceller löser dessa problem samt introducerade färgade solcellspaneler och vilka skillnader dessa har i effekt gentemot svarta paneler. Vidare presenterades stödtjänster som kan kopplas till solpaneler.

Inneklimat i moderna småhus: Är det varmt på vintern och svalt på sommaren? – Dennis Johansson, Lunds Tekniska Högskola

Dennis Johansson från Lunds Tekniska Högskola presenterade ett projekt om mätningar i moderna småhus och diskuterade bland annat problem med övertemperatur och hur man kan hantera det i framtiden. I projektet genomförde mätningar var 5:e minut i 150 småhus under ett år med syfte att öka kunskapen kring hållbara byggnader med bra inomhusmiljö. Förändringen av klimatet medför ökade risker för att det blir höga temperaturer i småhus och lägenheter sommartid. Projektets indikativa resultat är att det är av betydelse att ha väl genomtänkta kylsystem. Några aspekter att ta hänsyn till är solavskärmning, lagring och reglerbar värmeåtervinning.

Aktuellt om BeSmås förstudier och projekt – Kristina Landfors, Anthesis

Kristina Landfors från Anthesis berättade om aktuella förstudier och projekt inom BeSmå. Just nu håller tre förstudier på att avslutas om energigemenskaper, batterilagring i småhus respektive paket- och avtalslösningar för konvertering av småhus. Vidare beskrevs att ett 10-årigt projekt för utveckling av kombinerade värme- och ventilationssystem för energieffektiva småhus i nordiskt klimat har resulterat i att två nya system för värme, ventilation och varmvatten finns på marknaden idag. Ett pågående projekt som belystes var innovationsupphandling för smart styrning där produkter inom området intelligenta och smarta styrsystem för småhus ska analyseras.

Avslutning: BeSmå i framtiden – vad kan vi förvänta oss? – Agneta Persson, Anthesis; Anders Rosenkilde, TMF

BeSmå-dagen avslutades med att Agneta Persson, Anthesis, och Anders Rosenkilde, TMF, sammanfattade dagen och gav en framåtblick för det vidare arbetet med BeSmå och energieffektiva småhus.