Ändring av kriterier för klassningen FEBY Plushus

Forum för Energieffektivt Byggande (FEBY) har nyligen ändrat kriterierna för klassningen FEBY Plushus för att kriterierna ska bli enklare att uppfylla för småhus och mindre byggnader. FEBY Plushus ställer krav på att byggnader ska vara energieffektiva och leverera lika mycket energi som de förbrukar under ett år. Tidigare har kraven varit utmanande att uppfylla för småhus, speciellt för envåningshus, då investering i solceller och mer isolering motsvarande hela byggnadens årsbehov av el är kostsamt och i vissa fall inte möjligt. Till följd av detta har FEBY vid årsskiftet infört enklare krav för mindre byggnader.

De nya kriterierna för FEBY Plushus innehåller nu en kravnivå motsvarande FEBY Silver som gradvis skärps till nivån för FEBY Guld för byggnader över 1150 m² uppvärmd area. Ändringen innebär att kravnivån för acceptabla värmeförluster inte längre är lika hård för mindre byggnader. Detta möjliggör att småhus med stora takytor relativt uppvärmd area kan kompensera högre värmeförluster med en något större elproduktion. FEBY menar att konceptet blir allt mer slagkraftigt allt eftersom kostnaden för solcellsinstallationer sjunker. Förhoppningen från FEBY är även att banker ger extra förmånliga lån till de som uppfyller kriterierna för FEBY Plushus.

FEBY tillhandahåller följande räkneexempel:

För en byggnad på 165 m² och med solceller som producerar 125 kWh/m², kommer en byggnad som klarar FEBY plushuskravet behöva ca 40 m² solceller, medan en byggnad som klarar BBR-kraven med en frånluftsvärmepump kommer behöva 61 m² solceller och därtill ett eleffektbehov på vintern som ligger 65 % högre. Med FEBY-kraven behövs i praktiken ett FTX-system för att återvinna värmen i frånluften med inkommande friskluft. Det ger också en säkerställd luftväxling i sovrummen. Man kan komplettera med en uteluftsvärmepump eller fjärrvärme.

Mer information om kravspecifikation för energieffektiva byggnader från FEBY finns att tillgå här.