Behovsbild för uppdatering av Energikalkylen

För att guida småhusägarna vid genomförande av energieffektiviseringsåtgärder har Energimyndigheten tagit fram energiberäkningsverktyget Energikalkylen. Det har funnits sedan 2008 och är riktat till småhusägare och lägenhetsboende. Det används också av landets energi- och klimatrådgivare i deras rådgivning till privatpersoner. Senaste uppdateringen av indata i Energikalkylen utfördes 2014 och Energimyndigheten vill nu undersöka behovet av en ny uppdatering av Energikalkylen. Inför en sådan uppdatering ska en behovsbild över hur verktyget kan uppgraderas och förbättras tas fram.

Förstudiens syfte var att ta fram en behovsbild för uppdatering och förbättringar inför en kommande uppdatering av Energikalkylen.

För att guida småhusägarna vid genomförande av energieffektiviseringsåtgärder har Energimyndigheten tagit fram energiberäkningsverktyget Energikalkylen. Det har funnits sedan 2008 och är riktat till småhusägare och lägenhetsboende. Den används också av landets energi- och klimatrådgivare i deras rådgivning till privatpersoner.

Antalet användare har ökat med hela 125 procent mellan 2016 och 2018. Det överstiger med råge nylanseringsåret 2015, då Energimyndigheten genomförde en massiv marknadsföringsinsats. Under 2017 skedde ett trendbrott och besöken ökade med 39 procent. Därefter har en mycket stor ökning skett 2018 med 62 procent. Då merparten besök kommer via en extern sökmotor antas det generella intresset för energieffektivisering i hemmet ha ökat de senaste åren. En faktor som sannolikt påverkar besöksfrekvensen är att Energikalkylen har en oberoende avsändare, ger en helhetsbild över energianvändningen och är enkel att använda. En genomgång av kalkylverktyg som erbjuds visar att det inte finns något motsvarande på marknaden.

Den användarundersökning som genomförts inom förstudien visar att testpersonerna genomgående är positiva till Energikalkylen. De är nöjda med såväl helheten, som användarvänlighet, informationsinnehåll och att informationen är oberoende. Dock finns behov av att uppdateringar görs för att användarna ska få ökad förståelse för de data som ska läggas in av dem och för att kvalitén på data som Energikalkylen beräknar ska vara trovärdiga och kommuniceras tydligt.

Inför uppdatering har en översyn av samordningsmöjligheter med Småhusguiden som utvecklats under 2017 med finansiering från Energimyndigheten gjorts. Guidens syfte är att underlätta för småhusägare att nå en lönsam energieffektivisering vid större renoveringar som är hållbara och leder till god inomhusmiljö. Tydliga samordningsvinster kan uppnås tex genom att de åtgärder som finns beskrivna i Småhusguiden även kan beräknas i Energikalkylen och att användare av Energikalkylen kan ta del av information om åtgärder i Småhusguiden. Ett alternativ till att länka till Småhusguiden från Energikalkylen är att placera den bredvid Energikalkylen vid en gemensam startsida. Då kan fler hitta den och kunna ta del av informationen och Energikalkylen kan hållas ”ren” från information och renodlat fungera som kalkylverktyg.

Förslag på uppdatering av Energikalkylen har lämnats för tre nivåer: small, medium och large. Small omfattar de förändringar som Energimyndigheten bedömt har högst prioritet. Det inkluderar bland annat att:

 • Uppdatera data som används i beräkningar
 • Textuppdateringar för bättre information
 • Lotsa till Energi-och klimatrådgivare inne i verktyget
 • viss ändring av design
 • Tillägg av Energimärkning och Ekodesign
 • Tillgänglighetsanpassning enligt lag
 • Kunna jämföra åtgärder med varandra

Medium omfattar bland annat

 • Samordning mellan Småhusguiden och Energikalkylen med synkning av de åtgärder som beräknas i Energikalkylen och de åtgärder som Småhusguiden ger information om
 • Nudging: lägga in

Large omfattar större förändringar både av beräkningsförutsättningar och användargränssnitt som kräver större arbetsinsats. Här ingår tex

 • Energiberäkningar för åtgärder som succesivt genomförts i småhus över tid
 • Att utveckla en separat värmekalkyl med syfte att användarna ska kunna få en kostnadsjämförelse mellan olika uppvärmningsformer/system

För att få ökad spridning för verktygen föreslås insatsprojekt 2020–2022 för de kommunala Energi- och klimatrådgivarna inriktas på energieffektivitet i hushållen, både energieffektiv renovering i småhus och flerbostadshus. Insatsprojektet är relevant för hela landet där mindre orter lägger tyngdpunkten på småhus och större orter på flerbostadshus. Här kan även BeBo:s pilotprojekt ”Målstyrd energiförvaltning” som är inriktat på driftoptimering i flerbostadshus integreras. Som resultat av förstudier inom BeBo har det lämnats in en ansökan till E2B2 om att ta fram en ”Flerbostadshusguide” för energieffektiv renovering av flerbostadshus med målgrupp bostadsrättsföreningar och mindre fastighetsägare.

Bakgrund

Energimyndigheten har tillsammans med Boverket tagit fram en nationell renoveringsstrategi för småhus. I den ingår bl. a att identifiera hur energiåtgärder kan samordnas med renovering. Strategin är också kopplad till arbetet med ny BBR och Näranollenergihus.

Ungefär hälften av landets bostäder är småhus. Totalt ca 1,9 miljoner småhus som tillsammans svarar för ca 40 % av bebyggelsens samlade energibehov. Småhusen utgör en dryg tredjedel av det så kallade miljonprogrammet 1965–1974. Många av dessa (ca 350 000 småhus) och även en del av de ytterligare ca 250 000 småhusen som byggdes fram till mitten av 80-talet, har uppnått en ålder där större renoveringar är aktuella. Potentialen för lönsam energieffektivisering är betydande, drygt 7 TWh per år[1]. Enligt beräkningar som gjorts inom utredningen Energisparlån för småhusägare bedöms det vara rimligt att uppnå en energibesparing på ca 25 procent till 2050. Investeringskostnaden uppskattas till 71 000 MSEK, vilket motsvarar ca 180 kr/m2.

För att guida småhusägarna vid genomförande av energieffektiviseringsåtgärder har Energimyndigheten tagit fram energiberäkningsverktyget Energikalkylen. Det har funnits sedan 2008 och är riktat till småhusägare och lägenhetsboende. Det används också av landets energi- och klimatrådgivare i deras rådgivning till privatpersoner.

Senaste uppdateringen av indata i Energikalkylen utfördes 2014 och Energimyndigheten vill nu undersöka behovet av en ny uppdatering av Energikalkylen. Inför en sådan uppdatering ska en behovsbild över hur verktyget kan uppgraderas och förbättras tas fram.

I behovsbilden ingår att identifiera:

 • Vilka behov som finns av uppdatering av funktioner i Energikalkylen. Hänsyn ska tas till förslag som framkommit inom Energimyndigheten, förslag från EKR via enkätfrågor från Energimyndigheten samt synpunkter från användare som inkommit via mail integreras i analys och förslag.
 • Vad det skulle innebära om Energimyndigheten vill göra ett tillägg i form av en värmekalkyl. Ett exempel på en sådan kalkyl: http://www.fjarrkontrollen.se/trollhattan/privat
 • Hur Energikalkylen kan användas vid renovering och tillbyggnad. I det ingår bl. a att se över möjligheten att samordna arbetet med Småhusguiden som utvecklades med finansiering från Energimyndigheten under 2017.
 • Vad som ska uppdateras: Beräkningar, dataunderlag, användargränssnitt, tillgänglighetskrav (synskadade etc)

Vid framtagande av behovsbild för Energikalkylen ska även hänsyn tas till Energimyndighetens digitala plattformsarbete mellan olika kalkyler som finns på deras webb. Ett exempel på arbete med kalkyler som pågår inom Energimyndigheten är Solcellskalkylen som utvecklas av in-house konsulterna Precio och Winston.

Behovsbild för uppdatering av Energikalkylen
LÄNKAR & DOKUMENT