Demonstration värme- och ventsystem i befintliga småhus

Denna förstudie syftar till att ta fram underlag och planera inför demonstration av två nyutvecklade kombinerade värme- och ventilationssystem i befintliga småhus. 

Effektivare energianvändning i småhus är en viktig förutsättning för att Sverige ska kunna ställa om till ett hållbart energisystem. Som ett led i utvecklingen mot att effektivisera de svenska småhusens
energianvändning har ett arbete med innovation och teknikutveckling genomförts för att utveckla och
marknadsintroducera kombinerade system för värme, varmvatten och ventilation för energieffektiva
nybyggda småhus i nordiskt klimat. Utvecklingsprocessen, som var mycket framgångsrik, har pågått under en tioårsperiod. Resultatet av arbetet presenterades i E2B2-rapporten “Verifiering av prestanda och verifikation av nya kombinerade värme- och ventilationssystem” under augusti 2023. Rapporten visar att de fyra nyutvecklade värme- och ventilationssystemen levererar en energiprestanda som är betydligt bättre än vad som krävs enligt Boverkets byggregler.

Systemen levererar också mervärden som bättre inomhusklimat, bättre hälsa och välmående, minskat effektbehov, enkel installation och litet utrymmesbehov i förhållande till de system som idag är standard i svenska småhus. Två av systemen finns idag på marknaden. Enligt BeSmå-förstudien ”Kombinerade värme- och ventilationsaggregat i befintliga småhus” som genomfördes under hösten 2023 har aggregaten potential att användas även i vissa delar av det befintliga småhusbeståndet. Förstudien visade att de nyutvecklade kombiaggregaten är mest kostnadseffektiva att installera i småhus som är byggda under perioden 1976 till 1990, har vattenburen värme samt till- och frånluftsventilation. Förstudien visade också att potentialen för att minska energi- och effektbehovet i de husen är betydande.

Syftet med förstudien är att planera för en utvärdering och demonstration av de två kombiaggregat som
finns på marknaden idag. Det ska öka kunskaperna om ett systembyte i befintliga småhus, genom att
undersöka hur de tekniska och ekonomiska förutsättngarna ser ut för en konvertering samt vilka
indikatorer som bör användas i en sådan utvärdering.

Tidplan
Projektet genomförs av Anthesis under hösten 2023. Kontaktperson på Anthesis är Kristina Landfors.

Demonstration värme- och ventsystem i befintliga småhus

LÄNKAR & DOKUMENT