Det energismarta hemmet – energistyrning och visualisering

Allt fler produkter blir uppkopplade, såsom klockor, kylskåp, eluttag, kameror, bilar m.m. Enligt undersökningen ”Svenskarna och internet 2018” finns idag uppkopplade produkter hos varannan svensk. Teknikutvecklingen har gjort det möjligt att styra och reglera energianvändningen i byggnader på ett mer effektivt sätt, och det pågår även en snabb utveckling av verktyg och modeller för att visualisera energianvändningen i byggnader.

Syftet med denna förstudie var att belysa vilka energieffektiviseringsmöjligheter som den pågående digitaliseringen erbjuder småhusägare, såväl för nya som befintliga småhus. Inom arbetet med förstudien har befintlig teknik för styrning och visualisering av energianvändning kartlagts och hinder och möjligheter för en ökad marknadspenetration har analyserats.

Kartläggningen visar att marknaden för smarta hem är mycket fragmenterad med många olika aktörer från olika branscher. Den spänner från enskilda timers för eluttag till integrerade helhetslösningar för styrning av flertalet funktioner i hemmet. Marknaden har vuxit mycket de senaste åren och tros fördubblas under de kommande fyra åren.

Det finns ett stort utbud av produkter för Smarta hem-lösningar, i tabellen nedan redovisas några produkter och deras bedömda energibesparingspotential.

De marknadshinder och -möjligheter som identifierats sammanfattas nedan:

Hinder

  • Avsaknad av standard för kommunikation.
  • Regelverket kring säkerhet försvårar för larmleverantörer gällande samarbete kring smarta hem-lösningar
  • Smarta hem-lösningar uppfattas som krångliga och dyra av vissa användare
  • Lågt energipris ger svagare incitament att skaffa smarta energilösningar

Möjligheter

  • Snabbt växande marknad för smarta hem-produkter
  • Möjlighet till 5-30 % energibesparing med visualisering och styrning av energi
  • Stora energibolag gör omtag och fokuserar på energiintensiva delar av hemmet

Förstudien har resulterat i ett bättre kunskapsläge gällande marknaden för smarta hem-lösningar och hur olika aktörer ser på marknadutvecklingen. Förstudien har också gett en grov bedömning av energibesparingspotentialen för olika smarta hem-löningar och den energibesparingspotentialen för smart stryrning. Utifrån denna förstudie har en fördjupad förstudie om effektbesparing initierats samt legat till grund för en förstudie kopplad till styrning av värmepumpar. Detta var ett av de utpekade områdena med stor potential till energibesparing.

Under april 2019 genomfördes ett webbinarium med nära 40 deltagare där förstudieresultatet kommunicerades. Deltagarna utgjordes bland annat av energi- och klimatrådgivare från hela Sverige. Via dem kan information om smarta hem-lösningar nå ut till småhusägare.

Kontakt: Katarina Westerbjörk, katarina.westerbjork@wsp.com