Effekter av ett förändrat klimat

Tillsammans med medlemmarna i BeSmå identifierade och arbetade BeSmå-koordineringen under år 2020 fram fyra fördjupningsområden som är viktiga för medlemmarna och som deltagarna i BeSmå gemensamt vill fokusera mer på. Inom nätverkets fördjupningsområden vill vi främja samverkan mellan näringsliv, akademi och privata och offentliga organisationer och bjuder därför in berörda och intresserade aktörer till att medverka. Ett fördjupningsområde startas upp när det finns behov av att fördjupa sig i något tema. Ett av fyra fördjupningsområden som startades under 2020 är ”Effekter av ett förändrat klimat”. 

Beskrivningen till fördjupningsområdet ”Effekter av ett förändrat klimat” är: 

Det faktum att vi står inför ett klimat i förändring påverkar, och kommer i allt större utsträckning att fortsatt påverka, småhussektorn och den energianvändning som sektorn ger upphov till. Ett varmare och fuktigare klimat kommer att innebära nya utmaningar. För att hantera klimatförändringar och samtidigt skapa ett gott inomhusklimat kan framtidens byggnadsbestånd inte bara kräva värme utan även kyla. Detta kommer att bidra till förändrade mönster i småhusens energianvändning. Många svenska befintliga småhus är underventilerade, vilket kan utgöra en ökad risk för fukt-och mögelproblem i framtiden. Kraftigare regn till följd av klimatförändringarna är en annan aspekt som både kan påverka fukt- och mögelproblematiken och öka riskerna för översvämningar. Dessa frågor kopplar till försäkringsfrågor, och en ytterligare intressant aspekt är möjligheten att utforma hus som är anpassade till ett förändrat klimat. 

Syftet med denna inledande studie har varit att ställa samman det aktuella läget inom fördjupningsområdet ”Effekter av ett förändrat klimat”, och göra en fördjupningsanalys som kan tas vidare till medlemmarna för att ge inspiration till fortsatt arbete inom fördjupningsområdet.

Medverkande

Studien har genomförts av Efstathia Vlassopoulou och Hanna Westling, Anthesis.

Tidplan

Studien har genomförts under hösten 2021.