Energieffektivitet vid äldre bergvärmehål

I denna förstudie utreddes problematiken med äldre borrhål och nya effektiva bergvärmepumpar. Teknikutveckling har bidragit till att moderna bergvärmepumpar är effektivare och kan ta ut mer värme ur borrhålet vilket riskerar att leda till att temperaturen i borrhålet sjunker.

Ansvarig för förstudie: Kristina Landfors, WSP

Bakgrund

Bergvärmepumpar är idag en vanlig värmekälla i småhus. Ungefär en femtedel av landets småhus har en bergvärmepump installerad och den har ofta en livslängd på runt 15 år. Borrhålets livslängd är ofta betydligt längre och kan därmed återanvändas vid installation av en ny bergvärmepump. Teknikutveckling har bidragit till att moderna bergvärmepumpar är effektivare och kan ta ut mer värme ur borrhålet. Det riskerar dock att leda till att temperaturen i borrhålet sjunker. För att undvika att borrhålet kyls av för mycket finns ofta en reglering som begränsar värmeuttaget, varpå en större del av husets uppvärmningsbehov täcks med el.

Då ett stort antal bergvärmepumpar kommer att behöva bytas ut under de kommande åren behövs ökade kunskaper om hur befintliga borrhål kan användas tillsammans med moderna bergvärmepumpar för att uppnå hög energieffektivitet.

Syfte och mål med förstudien

Förstudien gav svar på hur stort problem det är med äldre borrhål vid utbyte av bergvärmepump i småhus och identifiera möjliga lösningar för att uppnå en bättre täckning av husets värmebehov från bergvärmepumpar än i dagsläget.

Förstudien slutfördes i december 2019 och slutrapporten finns publicerad på denna sida.

Energieffektivitet vid äldre bergvärmehål
LÄNKAR & DOKUMENT