Energigemenskaper

Det här projektet undersöker möjligheter och utmaningar för energigemenskaper i småhusbebyggelse.

Bakgrunden till förstudien är att en förordningsförändring trädde i kraft den 1 januari 2022, som gör det tillåtet att dela el och värme mellan bostadshus under förutsättning att det handlar om byggnader inom samma fastighet eller grannfastigheter. I en energigemenskap kan man koppla samman närliggande byggnader i ett mindre energisystem där man kan producera, dela, återvinna och lagra energi.

Det finns stora möjligheter till energieffektivisering som är gynnsamt både ur klimatsynpunkt och när det gäller att minska energikostnaderna inom energigemenskapen. Energigemenskaper har även potential att kapa effekttoppar och fördela energin där den behövs bäst för tillfället. En annan positiv effekt av energigemenskaper är att de kan skapa en robusthet och en ökad
försörjningstrygghet. Möjligheterna till effektivare användning av energi kan också leda till stora ekonomiska vinster för såväl samhället som för enskilda småhusägare.

Eftersom energigemenskaper är en ny företeelse i Sverige saknas det fortfarande affärsmodeller, anpassade regelverk och demonstrationsprojekt. Detta måste till innan energigemenskaper kan bli ett etablerat koncept och etableras i Sverige. Ett antal forsknings- och demonstrationsprojekt pågår för närvarande om energigemenskaper, exemplevis kopplat till områdena Tamarinden i Örebro och till Hammarby Sjöstad i Stockholm. I Sverige saknas det dock kunskap om energigemenskapers i det specifika kontext som kopplingen till småhusbebyggelsen skapar.

Syftet med denna förstudie är att öka kunskapen om energigemenskaper kopplat till småhusbebyggelse. Projektet undersöker energigemenskapers möjligheter att skapa en mer effektiv energianvändning samt vilka utmaningar som finns kopplat till att skapa och driva energigemenskaper. Målet med förstudien är att ta fram ett kunskapsunderlag och förslag för ett större utvecklingsprojekt.

Tidplan
Förstudien har genomförts av Anthesis under hösten 2023. Kontaktperson på Anthesis är Michael Sillén.

Energigemenskaper
LÄNKAR & DOKUMENT