Expertpool och vidareutbildning

Det här projektet ska bidra till att nå Sveriges och EUs ambitiösa mål om effektivare energianvändning och minskad klimatpåverkan i bebyggelsen. Det ska ske genom en mobilisering av aktörer som bidrar till att öka takten på energieffektiviserande renoveringar i svenska småhus.

Bakgrunden till projektet är att det både råder brist på nya bostäder och att behovet av att renovera det befintliga beståndet ökar i Sverige. Samtidigt ställs allt fler krav på effektivare användning av energi. EU:s nya ramprogram för miljöfrågor The Green Deal innebär bland annat en rad insatser och krav för att minska energianvändningen, däribland finns EU-kommissionens förslag till uppdateringar av Direktivet om byggnaders energiprestanda (EPBD) med ett förslag på införande av minimistandarder för energiprestanda för byggnader (MEPS). Om det förslaget går igenom kommer en övre gräns att etableras för hur mycket energi en byggnad får använda för att kunna säljas eller få hyras ut. De nya taxonomireglerna som nu ger möjlighet att klassificera ”gröna lån” till de bästa byggnaderna har gett ett ökat intresse från bank- och finanssektorn angående energifrågor, med det finns ett stort lärandebehov hur energiprestanda beräknas och hur energieffektivisering kan lanseras.

Potentialer för att effektivisera det befintliga beståndet har identifierats inom småhusbeståndet i fler olika studier, men det finns hinder som gör att potentialerna i stor utsträckning inte realiseras. För många småhus sker renoveringar utan att någon energieffektivisering alls realiseras. Låga energipriser har länge varit ett stort hinder för energirenovering, men den senaste tidens kraftigt höjda energipriser kan komma att vända på detta och istället bli en drivkraft.

För att en ändamålsenlig och effektiv renovering ska komma tillstånd behövs korrekt och relevant information. Det här projektet undersöker hur ett expertråd (expertpool) kan bidra till att utveckla sådan information. Vidare undersöks hur ett kunskapslyft av branschens aktörer kan hjälpa småhusägare att realisera en betydligt större del av den lönsamma potentialen än vad som sker i dagsläget.

Förstudien har två syften och målsättningar:

  • Att skapa ett expertråd som kan hjälpa till med mer kvalificerade analyser.
  • Att vidareutveckla en utbildning för kunskapshöjning av de aktörer som bistår småhusägare vid energirenovering.

 

Tidplan

Förstudien har genomförts av Anthesis och CIT under 2022. Kontaktperson är Agneta Persson.