Grön logik – Visualisering: byggnaders potential

I detta projekt skapas ett webb-baserat verktyg som visualiserar den möjliga energieffektiviseringspotentialen i svensk bebyggelse. I verktyget synliggörs hur mycket energianvändning som kan besparas genom olika åtgärder, och vad dessa åtgärder leder till för ekonomiska besparingar. Besparingar uppstår för enskilda byggnadsägare men leder också till ytterligare mervärden för samhället. Dessa besparingar och mervärden beräknas och visualiseras i verktyget. Mervärden som uppskattas i beräkningarna inkluderar minskade koldioxidutsläpp, minskat behov av ökad produktionskapacitet samt hälsoeffekter från förbättrat inomhusklimat.

Arbetet grundas i tidigare projekt, och inkluderar också uppdateringar av tillgängliga data och de beräkningar som genomförs. Verktyget som skapas är flexibelt på så sätt att parametrar och antaganden kan anpassas för att reflektera alternativa scenarier. Med projektet hoppas vi kunna bidra till en bredare förståelse för åtgärders effekter och att fler lönsamma åtgärder genomförs för att effektivisera energianvändningen. Verktyget kan också användas för att prioritera åtgärder med högst lönsamhet för samhället.”

Kontakt

Projektet genomförs av Anthesis och Kausal och finansieras av Energimyndigheten genom utlysningen E2B2. Mer information finns på E2B2:s hemsida. Kontaktperson på Anthesis är Erik Gråd.