Hållbara renoveringar av småhus

I det här projektet har verktyget Min Husguide utvecklats. Guiden är ett stöd till husägare att identifiera och  att underlätta genomförandet av energieffektiviseringsåtgärder .

Bakgrund
Projektet bygger på den förstudie som genomfördes inom BeSmå och som undersökte möjligheter och potential för renovering av småhus med särskild fokus på energieffektivitet.

Målsättning
Projektet ska underlätta för småhusägare att nå en lönsam energieffektivisering vid större renoveringar som är hållbara, beaktar kulturvärden och leder till god inomhusmiljö. Avsikten är att facilitera marknaden för att snabbare uppnå sektorns lönsamma effektiviseringspotential, ca 7 TWh.

Strategi
För att åstadkomma detta tas ett verktyg fram med checklistor för planering, genomförande och uppföljning av åtgärder. En pilotstudie genomförs för att testa verktyget i direkt tillämpning hos 10-tal småhusägare som står inför större renoveringar. Erfarenheter från både småhusägarna och entreprenörssidan används för att utveckla verktyget och implementera det väl så att det underlättar för småhusägare vid renovering samt för entreprenörsledet att tillgodose ställda krav.

Projektet genomförs i samverkan med BeSmå, ett 15-tal organisationer och ett 40-tal energi- och klimatrådgivare. Samarbetet ger förutsättningar för ett väl förankrat och opartiskt verktyg med god kvalitet och för en effektiv spridning till målgrupperna.

Ett av resultaten från arbetet har varit att skapa samsyn kring vad som är god vägledning för renovering. Under projekttiden fungerar arbetet som en mötesplats för många olika typer av aktörer som sällan möts. Här får t.ex. branschorganisationer en chans att prata med varandra, men också ta del av de frågeställningar som energi- och klimatrådgivare möter från privatpersoner.

Projektet har skapat ett verktyg som ger småhusägare en trygghet i renoveringsprocessen och därmed stöd i att realisera mer av den stora energieffektiviseringspotential som identifierats. Förutom energibesparingar, och därmed kostnadsbesparingar, ger åtgärderna ofta andra mervärden för de boende, t.ex. bättre inomhusmiljö.

Resultat
I oktober 2019 lanserades Min Husguide för allmänheten.

-Utmaningarna har för många varit att veta vilka åtgärder man ska satsa på och hur man undviker det blir fel. Därför har vi skapat den här guiden som på ett enkelt sätt hjälper småhusägare genom de olika vägval och frågeställningar som man möts av när man planerar åtgärder i sitt hus. Guiden blir också ett mycket bra komplement till kommunernas energi- och klimatrådgivning. Säger Jan Kristoffersson, projektledare för Min husguide på Sustainable Innovation.

Tid

Projektet pågår 2016-2019.

Medverkande
Sustainable Innovation, BeSmå, Vattenfall, WSP Sverige AB, Folksam, SBAB, Villaägarna, Sveriges Byggindustrier, Swedisol, Svensk Ventilation, Installatörsföretagen, Trä-och möbelföretagen (TMF), Glasbranschföreningen, Byggnadsvårdsföreningen, Byggvarubedömningen, Energikontor Skåne, Svenska Energiförvaltning AB, Isoleringsfirmornas Förening, samt ett 40-tal energi-och klimatrådgivare.

Projektet delfinansieras av Energimyndigheten.

Företaget Sustainable Innovation är projektledare. Kontakta dem för mer inforamtion:
Jan Kristoffersson
E-post: jan.kristoffersson @ sust.se
Telefon: 070-645 37 56

Hållbara renoveringar av småhus
LÄNKAR & DOKUMENT