Hårda paket är det bästa klimatet vet

Under 2019 genomfördes en förstudie om småhusens energieffektiviseringspotential inom BeSmå. Förstudien visade bl.a. att den lönsamma potentialen för energieffektivisering i befintliga småhus är mycket stor, och att det går att halvera energianvändningen i småhussektorn med lönsamma åtgärder. Med denna bakgrund genomfördes, inom BeSmå, under våren 2020 en inledande studie för att identifiera områden för uppskalning av insatser med energieffektiviseringspaket. Den inledande studien visade på möjligheter för att identifiera områden och gjorde en ansats till att skapa energieffektiviseringspaket som är möjliga att rulla ut storskaligt. I denna förstudie tas resultaten från den inledande studien vidare.

Målet med förstudien var att ta fram affärsmodeller för energieffektivisering i småhus som kan användas på den svenska marknaden. Affärsmodellerna ska omfatta att identifiera småhus där det är fördelaktigt att genomföra energieffektiviseringsåtgärder och möta marknaden med energieffektiviseringspaket. Målet är också att underlätta för enskilda husägare att genomföra relevanta åtgärder som bidrar till minskad energianvändning i småhussektorn.

Förstudien består av sju arbetspaket. Dessa är:

  • Omvärldsundersökning avseende liknande insatser på andra marknader
  • Fortsatt identifiering och förankring hos nyckelaktörer
  • Vidareutveckling av energieffektiviseringspaket
  • Förankring med pågående projekt och initiativ
  • Förslag till affärsmodeller
  • Förslag till fortsatt arbete och koppling till forskning och utveckling
  • Projektledning och rapport

Medverkande

Förstudien har genomförts av Anthesis. I studien förs samtal med en rad olika aktörer.

Tidplan

Förstudien har genomförts under hösten 2020.