Innovationsupphandling – Smart styrning

Anthesis arbetade under hösten med att skriva en förstudie kring innovationsupphandling gällande smart styrning. 

Syfte och mål

Denna studie syftar till att belysa vad som finns på marknaden (eller på forskarnivå) idag inom området ’intelligenta system’ och ’smartstyrning’ och redogöra för behovet för en Innovationsupphandling kring en integrerad lösning för smartstyrning för småhus som ska bidra till energieffektivisering. Studien syftar vidare till att förbereda en process med innovationsupphandling.

Genomförande och tidsplan

Förstudien genomfördes i fem delmoment  vilka inkluderar resterande processen till själva upphandlingen:

 1. Nulägesanalys
  I nulägesanalys genomförs en informationsinsamling avseende varför smartstyrning behövs, vilken relation den har till energieffektivisering och hur marknaden ser ut idag. En marknadsanalys kommer att genomföras för att undersöka vilka lösningar som finns på marknaden eller på forskarnivå idag inom såväl smartstyrningsområdet allmänt som integrerade smartstyrnings lösningar specifikt. Vidare kommer en analys att genomföras avseende viktiga egenskaper hos de identifierade produkterna på marknaden samt hur stor spridning de har fått och varför. Vidare kommer möjliga målgrupper för innovationsupphandlingen analyseras, vilken potential (både energianvändning och effekt) en innovationsupphandling skulle kunna ha samt hur det nuvarande kunskapsläget ser ut hos relevanta aktörer beskrivas. Slutligen kommer utmaningar med de nuvarande lösningar identifieras (inom teknik, samverkan, beteende, m.m.) och en litteratursammanställning kommer att presenteras som visar på möjliga lösningar.
 2. Litteratursamanställning kring smartstyrningssystemslösningar
  I litteratursammanställningen genomförs en analys av fördelarna med lösningar som har utvecklats hittills inom området (och som finns på marknaden eller på forskarnivå) och hinder som de lösningarna kommer med. Lönsamhet och rimlighet med användning av dagens teknik kommer att analyseras samt hur den bidrar till energieffektivisering och minskad klimatpåverkan. Vidare sammanställs andel småhus där sådana system används och redogörs för utsträckningen av användning samt drivkrafter som skulle möjliggöra vidare användning.
 3. Analys av behov för en bättre och mer omfattande system
  Här analyseras behovet av en Innovationsupphandling för ett integrerat smartstyrningssystem. Faktorerna som ska analyseras är:

  1. Energieffektivisering
  2. LCA
  3. LCC – återbetalningstid (balans mellan investeringskostnad och energibesparingar)
  4. Boendes komfortnivåer-inomhusmiljö
  5. Bekvämlighet – beteendeförändring som ska möjligtvis resultera i energieffektivisering
  6. Andra identifierade mervärden (t.ex. tillväxtpotential, sociala effekter osv)
 4. Identifiering av målgrupp och primär marknadsriktning för systemet
  Här identifieras vem ett sådant system ska rikta sig till primärt. Detta inkluderar både vilka privata aktörer som främst ska adresseras och vilken småhusreferensgrupp systemet ska gälla främst (befintliga småhus eller nyproduktion. För befintliga ska en ytterligare kategorisering göras för lämplighet i äldre småhus). Detta utifrån energieffektiviseringspotential och intresse hos aktörer. Här ska bland annat intervjuer genomföras med t.ex. Mäklarsamfundet och Villaägarna för att identifiera behov hos olika kunder.
 5. Uppdragsledning och redovisning
  Det krävs också tid för uppdragsledning och redovisning i ett sådant här projekt. Det här uppdraget avslutas med att föreslå hur arbetet kan föras vidare, samt med dokumentation i kort skriftlig rapport.

Kontakt 

Projekten genomförs av Anthesis. Kontaktperson på Anthesis är Michael Sillén.