Kombinerade värmevent-system i befintliga småhus

Denna förstudie undersöker användningen av nyutvecklade värme- och ventilationssystem i befintliga småhus. 

Effektivare energianvändning i småhus är en viktig förutsättning för att Sverige ska kunna ställa om till ett hållbart energisystem. Som ett led i utvecklingen mot att effektivisera de svenska småhusens
energianvändning har ett arbete genomförts för att ta fram kombinerade system för värme, varmvatten och ventilation för energieffektiva nybyggda småhus i nordiskt klimat. Utvecklingsprocessen har pågått under en tioårsperiod som inleddes med en förstudie år 2013. Under de två följande åren genomfördes en teknikupphandling som syftade till att få marknaden att ta fram system med bättre energiprestanda och som ger bättre inomhusmiljö än dagens standardlösning. Arbetet har fortsatt med ett gemensamt utvecklingsprojekt, och slutligen ett projekt där de framtagna systemen har testats, verifierats och demonstrerats i verklig miljö.

Resultatet av arbetet presenterades i E2B2-rapporten “Verifiering av prestanda och verifikation av nya
kombinerade värme- och ventilationssystem” under augusti 2023. Rapporten visar att systemen levererar en energiprestanda som är betydligt bättre än vad som krävs enligt Boverkets byggregler. Systemen levererar också mervärden som bättre inomhusklimat, bättre hälsa och välmående, minskat effektbehov, enkel installation och litet utrymmesbehov i förhållande till de system som idag är standard i svenska småhus. De nya värme- och ventilationssystemen som tagits fram har utvecklats för nyproducerade småhus, men systemen har även potential att kunna användas i befintliga småhus.

Syftet med denna förstudie är att undersöka om de kombinerade värme- och ventilationssystem som är ett resultat av BeSmås nyligen avslutade utvecklingsprocess, kan användas i befintliga småhus och därigenom bidra till att småhusbeståndet energieffektiviseras. Studien kommer utforska tekniska och ekonomiska förutsättningar samt drivkrafter och hinder för att installera kombisystemen i befintliga småhus. I det fall det inte befinns möjligt att utnyttja de nya systemen ska fokus istället läggas på att identifiera en ny systemlösning för värme- och ventilation i befintliga småhus.

Tidplan
Projektet genomförs av Anthesis under hösten 2023. Kontaktperson på Anthesis är Kristina Landfors.