Laststyrning av värmepumpar

I denna förstudie utreds möjligheten att flytta laster för uppvärmning och varmvatten i småhus utan komfortminskning. Syftet är att om möjligt flytta småhusens elanvändningstoppar från effekttopparna i det svenska elnätet.

Ansvarig för förstudie: Sara Borgström, WSP

Bakgrund

I Sverige har vi idag ett överskott på elenergi, men kapacitetsbrist (effekt) under delar av året, i delar av nätet. Det är därför viktigt att parallellt med att minska elanvändningen även styra elanvändningen bort från kritiska tidpunkter. Ofta sammanfaller småhusens elanvändningstoppar med effekttoppar i det svenska elnätet. En av möjligheterna att minska effekttoppar är genom olika former av laststyrning. Det kan företrädesvis användas till att flytta last någon eller några timmar.

Utredningar har visat på goda möjligheter att flytta last för uppvärmning och varmvatten i småhus utan någon nämnvärd komfortminskning för de boende.

Syfte och mål med förstudien

Denna förstudie har till syfte att utreda möjligheten att flytta laster för uppvärmning och varmvatten i småhus, med fokus på möjligheten att styra värmepumpar.

Förstudien slutfördes i december 2019 och slutrapporten samt bilagor finns publicerad på denna sida.