Mätning och uppföljning Färdplan 2045

Sveriges Byggindustrier driver arbetet för en klimatneutral och konkurrenskraftig bygg- och anläggningssektor till 2045. Ett av målen i färdplansdokumentet är att alla som har skrivit på färdplanen ska kartlägga sina utsläpp under 2020 – 2022. Som en del i det arbetet ska de ta fram en vägledning för hur man ska mäta och följa upp sina utsläpp.

Sveriges Byggindustrier har därför startat ett projekt med syfte att ta fram en tydlig och pedagogisk vägledning som beskriver vilka parametrar som ska mätas och hur man går tillväga för att få fram informationen som behövs för att kunna värdera utsläppen. Vägledningen ska vara klar senast i slutet av januari 2020. Syftet med vägledningen är att man ska få en bild av hur ens företags eller organisations utsläpp ser ut och därmed också skapa ett eget incitament för hur man ska arbeta vidare för att de ska minska. Vägledningen är tänkt att bli en rekommendation.

BeSmå deltar i projektets referensgrupp.