Potential för energieffektivisering i småhussektorn

BeSmås syfte är att bidra till omställningen till ett hållbart energisystem genom att påskynda realiseringen av energieffektiviseringsåtgärder i småhus. För att kunna avgöra vilka åtgärder och program som är kostnadseffektiva och lämpliga för småhussektorn är det helt avgörande att ha en aktuell bild av hur stor sektorns potential för energieffektivisering är.

Bakgrund

Den senaste bedömningen av småhussektorns samlade energieffektiviseringspotential gjordes år 2012. Bedömningen genomfördes som en snabb uppjustering av en analys som gjordes år 2002. Mycket har hänt på energieffektiviseringsområdet sedan dess. En hel del åtgärder har genomförts, det har introducerats ny teknik på marknaden, investeringskostnaden har ändrats för många energieffektiviseringsåtgärder m.m. Därför har nu fattats beslut att göra en mer genomgripande analys av hur stor den lönsamma potentialen är för energieffektivisering i småhus.

Den förnyade potentialstudien ska genomföras med hjälp av verktyget HEFTIG, som är framtaget för att beräkna energieffektiviseringspotentialer i bebyggelsen. Verktyget togs fram av Profu, WSP och CIT tog år 2012 på uppdrag av Energimyndigheten. HEFTIG innefattar statistik över hela den svenska bebyggelsen. Den ursprungliga versionen av verktyget baserades på Excel, år 2014 vidareutvecklades det till en web-applikation.

Den nya beräkningen av energieffektiviseringspotentialen i den svenska småhussektorn ska visa en framtida utveckling till år 2030.

Arbetet omfattar följande steg:

  • Steg 1 – Val av åtgärder
  • Steg 2 – Justering/uppdatering av basdata i HEFTIG
  • Steg 3 – Beräkna potentialer i två scenarier
  • Steg 4 – Analys
  • Steg 5 – Rapport

Resultatet av projektet kommer att ligga till grund för alla övriga planerade BeSmå-satsningar. Det kommer också att ingå i Energimyndighetens underlag för arbetet med renoveringsstrategier och sektorsstrategier.

Resultat

Projektet har resulterat i en aktuell bild av hur energieffektiviseringspotentialen i det svenska småhusbeståndet ser ut. Det har även genererat underlag för mer preciserad och korrekt utformning av styrmedel och åtgärder för ökad energieffektivitet i det svenska småhusbeståndet. Det ger också underlag för bättre utvärdering av nuvarande styrmedel och pågående åtgärder för energieffektivisering i småhus.

Projektet är en nödvändig förutsättning för att kunna göra avvägningar med avseende på kostnadseffektivitet för olika typer av åtgärder och styrmedel samt BeSmås satsningar inom olika teknikområden.

Webbinarium 10 juni 2019

Den 10 juni 2019 presenterades resultatet från projektet. Presentationen fokuserade på de beräkningar som gjorts utifrån fyra scenarion: Teknisk potential, Ingenjörspotential, Rimligt genomförande och Halvering av energianvändningen.
Missade du webbinariet kan det ses i efterhand med följande inspelning och presentation.

Kontakt: Agneta Persson, agneta.persson@anthesisgroup.com & Katarina Westerbjörk, katarina.westerbjork@wsp.com