Processer för att sälja småhus med högre energiprestanda

Säljprocessen har identifierats som avgörande för ett framgångsrikt arbete med energieffektivitet för nyproducerade småhus. Därför har BeSmå genomfört en förstudie för att identifiera kritiska steg i processen där åtgärder kan utföras för att stötta ökad energieffektivitet.

Syftet med förstudien var att identifiera delar i säljprocessen för nyproducerade småhus där det finns möjlighet att öka fokus på energieffektiva lösningar. Studien har också belyst kundernas önskemål, samt hur väl de matchar fokus hos olika delar av säljprocessen. Studien syftade också till att identifiera effektiva åtgärder för att skapa ökat fokus på energieffektiva lösningar.

Några av slutsatserna var:

De processer som identifierats som kritiska för att energieffektiva lösningar ska få stort genomslag var dels det centrala försäljningsmaterialet inklusive hur det presenteras på hemsidan och dels mötet med försäljaren.

Många småhusköpare uttrycker en önskan om att välja miljöbra lösningar, men har inte tillräcklig kunskap om detta och upplever inte att de får stöd i sina val i den information de får från småhustillverkaren. Många småhusköpare förutsätter att huset har god energiprestanda och frågar därför inte om detta.

Några av de åtgärder som studien identifierade som intressanta för att öka möjligheten för konsumenterna att göra medvetna val avseende energiprestanda i sitt hus var:

  • Ökad kunskap hos småhusförsäljare. Förstudien visar på låg kunskap om energifrågor både hos säljare och köpare, varför frågan undviks av båda parter.
  • Tydlig information avseende vilken energi-/miljöpåverkan olika val har i det centrala marknadsföringsmaterialet, inklusive vid val på hemsidan.
  • Paketering av miljöval alternativt märkning av det mest miljöanpassade valet, tex på hemsidan.
  • Oberoende information om energival vid nyproduktion av småhus, inklusive visualisering av de mervärden som en energieffektiv byggnad ger.

 

Förutom att arbetet har gett ökad kunskap om hur val med högre energiprestanda kan underlättas har de besök hos småhustillverkarnas ledningsgrupper skapat en större förståelse hos dessa företag för BeSmås arbete och ett tillfälle till många intressanta diskussioner kring energieffektivitet på ledningsnivå.

En tydligare marknadsföring av småhus med hög energiprestanda gör det enklare för kunder att göra välinformerade val och medför att fler lågenergihus byggs.

Förstudien färdigställdes i december 2018.

Kontakt: Sara Borgström, sara.borgstrom@wsp.com