Prognostisering för styrning av lokalt batterilager

Forskningsprojektet som leds av RISE syftar till att utreda förutsättningarna för hur lokala batterilager ska utformas och användas i småhus.

Målet med projektet var att bidra med ökad kunskap för lokal energilagring i batteriet – hur det ska styras och vilka externa tjänster som kan erbjudas. BeSmå följer projektet som pågår under 2019-2020.

Projektet syfte var att undersöka lönsam energilagring för hushåll och ska bland annat analysera värdet av last- och solelprognostisering, samt kvantifiera energi- och kostnadsbesparing vid olika systemutformningar.

Förhoppningen med projektet var att skapa en bättre förståelse kring hur lokala batterilager ska implementeras, styras och dimensioneras utifrån de förutsättningar som finns för byggnaden vad gäller lastprofil och tillgänglig lokal energigenerering. Förutom nyttan med ökad egenkonsumtion ska potentialen för nättjänsterna som lokala batterilager erbjuder utredas. En bred implementering av tekniken kan bidra till ökad produktion av förnybar, lokalproducerad energi, minska belastningen på elnätet generellt och bidra till att minska problemen med effekttoppar. Under projektets genomförande fungerade det som en mötesplats mellan akademi och näringsliv för att diskutera erfarenheter kring solel och batterilager.

Kontaktperson för projektet är Carolina Dolff, RISE.

Prognostisering för styrning av lokalt batterilager
LÄNKAR & DOKUMENT