Ramavtal – energieffektiva komponenter som standardval

Småhustillverkare har vanligen ramavtal upprättade med sina underleverantörer gällande ett antal standardkomponenter. Med hjälp av dessa ramavtal kan kostnaden för standardkomponenterna hållas låg. Ramavtalen avser dock sällan de mest energieffektiva produkterna.

Förstudien belyser hur småhustillverkarnas ramavtal påverkar energianvändningen i nya småhus. Många småhustillverkare har ramavtal för standardkomponenter med utvalda underleverantörer. Med ramavtalen kan kostnaden för standardkomponenterna hållas låg och leveranserna av komponenter kan ske i önskad tid. Småhusleverantörerna kan därmed erbjuda sina kunder hus till lägre kostnad.

Om en enskild husköpare vill att deras hus ska byggas med andra komponenter än de som ingår i småhustillverkarens ramavtal kan dock merkostnaden bli hög. Ramavtalen har därmed en stor inverkan på vilka komponenter som väljs, och beroende på hur energieffektiva komponenter avtalen omfattar kommer ramavtalen att påverka vilken energiprestanda de nya småhusen får.

Genom att se till att mer energieffektiva komponenter ingår i ramavtalen, och att komponenter med låg energiprestanda utesluts ur ramavtalen så skulle betydande energibesparingar kunna göras.