Rationell isolering av klimatskärmen för småhus

Befintliga småhus har en hög energianvändning jämfört med nya småhus och småhus som är passivhus eller nästan passivhus. En stor del av värmeförlusterna i befintliga småhus, sker genom klimatskalet.

Genom att tilläggsisolera klimatskalet kan en betydande minskning av energianvändningen uppnås. Detta kan uppnås genom användning av värmesisoleringsmaterial och värmeisoleringsmetoder med bättre värmeisoleringsförmåga eller större isolertjocklekar.

Denna förstudie har haft som syfte att utreda på vilket sätt isoleringsmaterial och isoleringsmetoder behöver utvecklas för att bättre kunna användas vid nybyggnation och renovering av småhus.