Renovering av småhus till passivhus

Projektet syfte var att ta fram kunskap och riktlinjer om hur byggbranschen kan säkerställa kostnadseffektiva
renoveringar av småhus (60- och 70-tals) till passivhusstandard med bra inneklimat.

Beskrivning
Svenska småhus svarar för ca 30 % av energianvändningen inom den svenska byggsektorn. Småhusen byggda 1961-1980 använder idag ca 1/3 av all energianvändning i småhus. Jämfört med dagens småhus är värmeisoleringsnivån låg och värmeåtervinning är sällsynt. Ofta är värmekällan elvärme. Potentialen för
energieffektivisering och innemiljöförbättringar i dessa småhus är stor.

Projektet inventerade genomförda passivhusrenoveringar, tillgängliga och framtida byggprodukter för lågenergirenovering, simulera energianvändning och inneklimat, beräkna livscykelkostnader för olika alternativa lösningar, ta fram förslag för passivhusstandardrenovering med dagens teknik.

Resultat
Projektet genomfördes som ett licentiatarbete vid Lunds Universitet, LTH. Projektet analyserade flera mycket energieffektiva tänkbara lösningar för två typhus från 1970-talet. Analysen omfattade energibesparing och investering samt livscykelkostnaden. Resultaten visar att flera andra energilösningar än ren passivhusstandard är mest ekonomiskt fördelaktiga under livscykeln men att passivhusstandarden ger lägst energiförbrukning i bruksskedet. Resultaten presenterades på ett licentiatseminarium 2017 och på Trähusdagarna 2017.

Projektet finansierades av SBUF och E2B2 och pågick 2015-2017.

För mer information kontakta Tomas Ekström, LTH/NCC tomas.ekstrom @ ncc.se