Skillnaden mellan beräknad och mätt energianvändning

Vid beräkning av en byggnads energianvändning ska validerade energiberäkningsverktyg användas, t.ex.: IDA ICE, VIP Energy, BV2 eller TMF-Energi. För att beräkningarna ska återspegla verkligheten använder beräkningsprogrammen de schabloner som anges i BEN. Cirka 90 % av de schablonvärden som finns i BEN kommer från Sveby (Standardisera och verifiera energiprestanda i byggnader).

Endast få studier verkar ha genomförts om skillnaderna mellan beräknad och mätt energianvändning för nya småhus. Större fokus har lagts på flerbostadshus där resultaten visar stora skillnader mellan beräknad och mätt energianvändning.

Syftet med detta PM var att undersöka vilka analyser småhustillverkare som är medlemmar i nätverket BeSmå har gjort avseende skillnaderna mellan beräknad och uppmätt energianvändning i nya småhus. Målet var att PM:et ska ge en bild av nuläget och kunna användas som underlag för att ta beslut om ytterligare fördjupning inom området behövs.

PM:et syftade också till att undersöka om det finns studier om skillnaden mellan beräknad och mätt energianvändning i nya småhus och vilka schabloner som används.

Tidplan

Studien har genomförts av Anthesis under hösten 2022. Kontaktperson är Agri Karem.