Småhusens bidrag till energieffektivisering

Det reviderade EU-direktivet om energieffektivitet (EED) medför ett höjt bindande energieffektiviseringsmål på 11,7 % till 2030 jämfört med 2020. Det innebär mer än fördubblat årligt slutanvändningsbesparingsmål från 0,8 %/år stegvis ökat till 1,9 %/år från 2028. Samtidigt pågår arbetet med att implementera det beslut om direktivet om byggnaders energiprestanda (Energy Performance of Buildings Directive, EPBD) som kom den 7 dec 2023. Enligt direktivet ska medlemsstaterna minska den genomsnittliga primärenergianvändningen i bostadshus med 16 % till 2030 och 20-22 % till 2035.

De kraftigt höjda energieffektiviseringsmålen och energisparbetingen innebär att alla fastighetsägare
kommer att behöva öka sina investeringar i energieffektiviseringsåtgärder. Det kan också förväntas att
det införs ytterligare nationella energieffektiviseringsåtgärder för att uppnå det mer än fördubblade
årliga energisparbetinget.

Denna studie syftar till att undersöka hur småhussektorn kan möta de mer ambitiösa målen om
energieffektivisering. En analys av vilka åtgärder som behöver genomföras och vilka effekter som det
kan medföra i form av inverteringar, resursbehov samt hur renoveringsbehovet kan få olika
konsekvenser i olika delar av landet.

Tidplan
Studien har genomförts av Kristina Landfors och Agneta Persson under våren 2024.