Teknikupphandling av bättre värme- och ventilationssystem

Värme- och ventilationssystem måste kontinuerligt utvecklas för att vara anpassade efter de energi- och effektbehov som behövs i nybyggda småhus. Det finns en problematik kring att befintliga system är överdimensionerade för de lågenergihus som förväntas vara standardhus inom några år.

Förstudien syfte var att identifiera utvecklingsbehov hos befintliga värme- och ventilationssystem och utreda om en teknikupphandling är ett lämpligt verktyg för att driva på utvecklingen inom området.

Förstudien resulterade i den teknikupphandling som drivs av TMF under 2016.