Framtidens biobaserade byggande och boende

Projektet Framtidens biobaserade byggande och boende stöttar samhället att ställa om mot en mer biobaserad ekonomi. Det drivs av Bioinnovation och ska arbeta med nya affärslösningar, effektivare upphandling och produktion, utveckling av effektivare bjälklag och slankare väggar/klimatskal samt uppmätning och tillverkning av biobaserade produkter för renovering.

BeSmå var aktiva i delprojektet 4.2 – ”Effektiva klimatskal” med syftet att ta fram nya effektiva, industriellt prefabricerade, klimatskal (ytterväggar). I första hand fokuseras på den värmeisolerande och fuktskyddande funktionen, med bibehållna egenskaper avseende brand, buller och bärförmåga. Med slankare väggkonstruktioner skapas mer kostnadseffektiva byggnader tack vare ökad sälj- och uthyrningsbar yta. Delprojektet genomförs med en tvådelad strategi med utgångspunkt från den kunskap som genererats i projekten ”WoodBuild”, ”WoodExter”, ”Framtidens trähus” och ”Lean Wood Engineering”. Strategins två delar består av:

  1. Förbättring av befintliga koncept med hänsyn till dagens produktionssystem (prefabricering, logistik och montage)
  2. Utveckling av helt nya koncept utan hänsyn till dagens produktionssystem (prefabricering, logistik och montage)

I båda fallen ligger fokus på att ta fram slanka konstruktioner med hög prestanda avseende främst värmeisolering, motsvarande nära-noll-energi (NNE) eller passivhusnivå, det vill säga motsvarande lagkrav gällande från 1 januari 2021. Dock skall åtminstone dagens funktionskrav vad gäller fukt, buller, brand och bärförmåga uppfyllas. Dessutom skall effektiv och högkvalitativ produktion, prefabricering, montage och framtida renoverbarhet (t ex demonterbara lösningar) beaktas. Nya (biobaserade) isolermaterial och deras användning i klimatskalet ingår också.

I projektet ingår ett 10-tal trähusproducenter tillsammans med universitet och branschorganisation. Projektet finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas via det strategiska innovationsprogrammet Bioinnovation samt de deltagande företagen.

Resultat

Projektet har jämfört traditionella system för klimatskal i trähus med nya mer biobaserade lösningar med mindre CO2– avtryck. Arbetet har bedrivits som ett doktorandprojekt vid Lunds universitet, LTH. Resultatet visar att det är fullt möjligt att använda betydligt ökad andel biobaserat material i klimatskalet och därmed minska energi och CO2 under produktionsfasen samt att även minska energi och CO2 under brukarfasen. Intresset för biobaserade material i stomme och isolering har ökat betydligt under projektperioden och resultaten har redovisats vid ett flertal tillfällen, bland annat på Trähusdagarna 2018.

För mer information kontakta delprojektledare eva.fruhwald_hansson @ kstr.lth.se

Framtidens biobaserade byggande och boende
LÄNKAR & DOKUMENT