Vägledning: Konvertering av direktel till vattenburen värme

Att värma hus med el har ofta varit förknippat med en låg investeringskostnad och har setts som en enkel lösning. Särskilt under 1970- och 1980-talet blev direktverkande el vanligt i samband med den snabba kärnkraftsutbyggnad som skedde då, men utvecklingen har sedan gått i en riktning där elkostnaderna har ökat och osäkerhet om framtida elpriser har växt. Idag är samhället inne i en omfattande elektrifiering av industrin och transportsektorn, där bränslen ersätts med el för att bland annat minska klimatpåverkan. För samhället är det därför lönsamt att enskilda småhusägare konverterar från direktverkande el till andra system, men för enskilda husägare är konvertering kopplad till en hög investeringskostnad och en privatekonomisk olönsamhet.

I dagsläget värms ca 13 procent av Sveriges småhus med direktverkande el. Värt att notera är ett visst
mörkertal i fritidshus, och att det totala antalet elvärmda småhus därför sannolikt är större. Konvertering
från direktverkande el till ett vattenburet värmesystem har länge diskuterats utifrån den energibesparing
det kan bidra till. Det har också blivit alltmer aktuellt att minska effektbehovet, som för direktverkande el är som störst mitt i vintern (när effektbehovet redan är högt).

Förstudien syftar till att bidra till att öka antalet småhusägare som konverterar sin uppvärmning från
direktverkande eluppvärmning till vattenburna värmesystem. Målet är ta fram underlag till en vägledning
som småhusägarna kan använda i denna process.

Tidplan

Studien genomförs av Anthesis under hösten 2022. Kontaktperson på Anthesis är Michael Sillén.