Vidareutveckling av värmepumpar för NNE-hus

Projektet Vidareutveckling av värmepumpar för NNE-hus syftar till att säkerställa effektiva värmepumpar när nya krav och märkningar införs. Då det totala uppvärmningsbehovet i NNE-hus är liten måste kostnaden för värmepumpssystemet begränsas för att det ska ha en konkurrenskraftig LCC-kostnad. Annars finns risk att mindre energieffektiva uppvärmningsmetoder väljs, vilket motverkar syftet med mer energieffektiv bebyggelse.

Ökade kunskaper om värmepumpens driftsdriftparametrar i verklig drift i NNE-hus behövs därför. Den kommande obligatoriska energimärkningen för värmepumpar kommer att få stor påverkan på hur värmepumpssystem utformas och erfarenheter om hur väl den avspeglar verklig drift behövs, för att kunna påverka att den vid behov utvecklas i rätt riktning, vilket är ett av syftena med detta projekt. Ytterligare syften är att utreda potentialen för samstyrning med husets ventilationssystem och för frikyla. Målen är att prototyper tas fram som sedan utvärderas i laboratorium och/eller RISE forskningsvilla samt att utveckla en potentiellt allmänt accepterad utvärderingsmetod vid samtidig rums- och tappvattenvärmning.

Projektet finansieras av Energimyndigheten genom forskningsprogrammet Effysys och projektpartners är Danfoss Värmepumpar AB, Bosch Thermoteknik AB, NIBE AB, Skanska och TMF.

Projektet har bland annat fungerat som stöd till företagens interna utvecklingsarbete och katalyserat detta. Det har inneburit att när projektet avslutades fanns det redan flera produkter på marknaden som hade integrerat lösningar som undersökts inom ramen för projektet. Flera lösningar är standard både för värmepumpar vid nyproduktion och vid utbyte av värmepumpar i befintliga småhus. De nya lösningarna ökar livslängden hos värmepumparna då de ger färre start/stopp. Lösningarna ökar utbytet och minskar energianvändningen samt minskar elspetsbehovet och bidrar därmed till en lägre belastning på elnätet, speciellt under tider då det är hårt belastat.

För mer information kontakta projektledare Caroline Haglund Stignor på RISE, caroline.haglundstignor @ ri.se

Projektet pågick 2015-2018.