Vidareutveckling av beräkningsverktyget TMF energi

Med anledning av Boverkets krav på energihushållning har TMF och dess trähustillverkande medlemmar låtit SP/RISE, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, utveckla ett beräkningshjälpmedel för att projektera och beräkna specifik energianvändning – TMF Energi. Programmet lanserades första gången i september 2009 och används idag av merparten av de svenska småhustillverkarna.

Verktyget är under ständig utveckling för att hela tiden vara anpassat till kraven i BBR och de kundkrav som finns på småhusmarknaden. Projektet avslutas i etapper med uppstart av nya etapper vart efter behov uppstår.

Under 2017 sker utveckling för en ny version för flerbostadshus samt anpassningar till kommande BBR25 och BEN 2.

För mer information kontakta utvecklare Svein Ruud, RISE, svein.ruud @ ri.se. eller projektledare anders.rosenkilde@tmf.se

Vidareutveckling av beräkningsverktyget TMF energi
LÄNKAR & DOKUMENT