OM BESMÅ

Beställarnätverket Småhus, BeSmå, är ett nätverk som syftar till att skapa dialog och driva utveckling för att minska energianvändningen i småhussektorn. Nätverket är öppet och inkluderande för professionella aktörer som verkar för en energieffektiv småhussektor, och medlemmarna bidrar med finansiering till nätverket i form av egen tid. Energimyndigheten är initiativtagare till nätverket och koordineringen av BeSmå finansieras av Energimyndigheten.

Aktiviteter inom nätverket innefattar förstudier, teknikupphandlingar, kommunikationsaktiviteter, demonstrationsprojekt m.m. med målet att ta fram kravspecifikationer, beräkningsmetoder, verktyg, arbetsinstruktioner och incitamentsmodeller. Nätverket har en tydlig koppling till aktuell forskning och bjuder regelbundet in forskare som arbetar för en energieffektiv småhussektor till dialog och samarbete. En viktig del av arbetet består av att sprida resultat och erfarenheter från pågående och genomförda projekt samt andra nätverksaktiviteter.

De förväntade resultaten av BeSmås arbete är ett relevant nätverk där aktörer samverkar, att nätverket bidrar med projektresultat inom såväl teknik som metoder och verktyg, att samverkan med akademin bidrar till ytterligare relevant tillämpad forskning och ett ambitiösare energi- och klimatarbete hos aktörer inom småhusbranschen.


BeSmås aktiviteter
  • Minska behovet av energi i form av värme och el i småhussektorn, och samtidigt arbeta för en minskad påverkan på klimatet ur ett livscykelperspektiv.
  • Minska småhusbeståndets belastning på energisystemet genom att bland annat möjliggöra för ökad flexibilitet i elnätet, effektutjämning och minskat effektbehov.
  • Utveckla metoder och verktyg för att undanröja hinder och dra nytta av drivkrafter för en resurseffektiv energianvändning i småhussektorn.
  • Skapa förutsättningar för tidigare marknadsintroduktion av system och produkter som möjliggör för en resurseffektiv energianvändning.
  • Skapa förutsättningar för lönsam energieffektivisering med bibehållen eller förbättrad inomhusmiljö.

.

BeSmå har en styrgrupp och två referensgrupper, en för nyproduktion och en för det befintliga beståndet av småhus i Sverige. I styrgruppen deltar BeSmås koordinatorer, Energimyndigheten, Trä- och Möbelföretagen (TMF) och Villaägarnas Riksförbund.

Medlemmar referensgrupp nyproduktion

Anders Rosenkilde, Trä- och möbelföretagen
Jimi Leo & Anders Carlsson, Derome
Erik Jäderbrink, Fiskarhedenvillan
Urban Landmark, Skandinaviska Eco Hus
Leif Sjöskog, Trivselhus
David Ulinder, Götenehus
Behrudin Hercegovac  & Katarina Bozic, OBOS
Sven-Ove Östberg, Svenska Fönster
Andreas Ehn, Elitfönster
Mattias Järvinen, Svenska Kyl & Värmepumpföreningen
Veronica Koutny Sochman, Swedisol

Medlemmar referensgrupp befintliga småhus

Anders Rosenkilde och Martina Hallgren, Trä- och möbelföretagen
Malte Rungård, Villaägarnas Riksförbund
Sven-Ove Östberg, Svenska Fönster
Andreas Ehn, Elitfönster
Mattias Järvinen, Svenska Kyl & Värmepumpföreningen
Mats Danielsson, Energi- och klimatrådgivare Göteborgs stad
Helen Magnusson och Hans Söderström, Installatörsföretagen
Britta Permats, Svensk Ventilation
Cecilia Nilsson, Mäklarsamfundet
Veronica Koutny Sochman, Swedisol

Koordinering

Anthesis koordinerar BeSmå på uppdrag av Energimyndigheten. Koordinator av nätverket är Agneta Persson. Hon bistås i koordineringsarbetet av Kristina Landfors, Agnes Isaksson och Hanna Westling (föräldraledig). I arbetet möts ni även av flera personer inom Anthesis.

Agneta.Persson@anthesisgroup.com
Kristina.Landfors@anthesisgroup.com
Agnes.Isaksson@anthesisgroup.com