OM BESMÅ

BeSmå är ett nätverk som har Energimyndigheten som initiativtagare. Arbetet i BeSmå samfinansieras mellan Energimyndigheten och nätverkets medlemmar.

Syftet med BeSmås arbete är att driva utvecklingsprojekt för att minska energianvändningen i både nya och befintliga småhus.

BeSmå ska ta fram metoder och verktyg för att undanröja hinder för att en bred marknadsintroduktion av energieffektiviserande åtgärder ska komma till stånd i småhussektorn.

Aktiviteter inom nätverket innefattar förstudier, teknikupphandlingar, kommunikationsaktiviteter och demonstrationsprojekt med målet att ta fram kravspecifikationer, beräkningsmetoder, verktyg, arbetsinstruktioner och incitamentsmodeller. En viktig del av arbetet består också av att sprida resultat och erfarenheter från pågående och genomförda projekt. Nätverket ska också ha en tydlig koppling till forskningsfrågor.


BeSmås mål
  • minska beroendet av energi i form av värme och el i småhus och att därmed minska påverkan på miljön
  • ta fram metoder och verktyg för att undanröja hinder för en bred marknadsintroduktion av energieffektiviserande åtgärder i småhussektorn
  • skapa förutsättningar för en tidigare introduktion av energieffektiva system och produkter på marknaden med hjälp av en samlad beställarkompetens och nätverksaktiviteter
  • skapa förutsättningar för lönsam energieffektivisering med bibehållen eller förbättrad inomhusmiljö

BeSmå har en styrgrupp och två referensgrupper för nyproduktion respektive det befintliga beståndet av småhus i Sverige. I styrgruppen deltar BeSmås koordinatorer, Energimyndigheten, Trä- och Möbelföretagen (TMF) och Villaägarnas Riksförbund.

Medlemmar referensgrupp nyproduktion

Anders Rosenkilde, Trä- och möbelföretagen
Anders Carlsson, Derome
Pierre Arvidsson, Anebyhusgruppen
Jonas Nilsson, Fiskarhedenvillan
Urban Landmark, Skandinaviska Eco Hus
Leif Sjöskog, Trivselhus
David Ulinder, Götenehus
Sven-Ove Östberg, Svenska Fönster
Niklas Sjödén, Elitfönster
Morgan Willis, Svenska Kyl & Värmepumpföreningen

Medlemmar referensgrupp befintliga småhus

Anders Rosenkilde och Martina Hallgren, Trä- och möbelföretagen
Håkan Larsson, Villaägarnas Riksförbund
Sven-Ove Östberg, Svenska Fönster
Niklas Sjödén, Elitfönster
Morgan Willis, Svenska Kyl & Värmepumpföreningen
Mats Danielsson, Energi- och klimatrådgivare Göteborgs stad
Helen Magnusson och Hans Söderström, Installatörsföretagen
Britta Permats, Svensk Ventilation
Björn Wellhagen, Mäklarsamfundet

Koordinering

Koordinator av nätverket är Agneta Persson, Anthesis. Hon bistås i koordineringsarbetet av Hanna Westling och Sanna Börjeson, även de anställda på Anthesis.

Agneta.Persson@anthesisgroup.com
Hanna.Westling@anthesisgroup.com
Sanna.Borjeson@anthesisgroup.com