Teknikupphandling blir teknikutvecklingsprojekt

Lovande resultat i teknikupphandlingen av kombinerade värme- och ventilationssystem för energieffektiva småhus.

Beställargruppen för energieffektiva småhus, BeSmå, bedriver utveckling för en mer hållbar energianvändning i småhus. Arbetet innefattar studier, förstudier och gemensamma utvecklingsprojekt. Syftet med BeSmås arbete är att påskynda utveckling och marknadsintroduktion av energieffektiva produkter och komponenter som är avpassade för småhus.

BeSmå har nyligen avslutat en teknikupphandling av kombinerade värme- och ventilationssystem för energieffektiva småhus i nordiskt klimat. Detta är en produkt för vilken beställargruppen har identifierat ett starkt utvecklingsbehov.

Teknikupphandlingen har rönt stort intresse från tillverkare och leverantörer av värme- och ventilationsutrustning. Vid anbudstidens slut hade sex anbud, alla mycket intressanta, inkommit. Samtliga anbud innehåller intressanta lösningar och förslag, och visar på en gedigen utvecklingskapacitet och en stor variation av tekniska lösningar. Ett av de inkomna anbuden uppfyllde dessutom beställargruppens önskan att se ett ökat samarbete mellan olika typer av aktörer på marknaden. Anbuden har lämnats av Flexit AS/Flexit Sverige AB, H Östberg AB i konsortium med Panasonic, Metro Therm AB, Nibe AB (två anbud) samt Systemair AB.

I flera fall överträffade anbuden de enskilda skallkrav som specificerats i teknikupphandlingens kravspecifikation. Dock uppfyllde inget av de inkomna anbuden samtliga uppställda skallkrav. De anbud som inkommit i teknikupphandlingen således visar att det kvarstår ett visst vidareutvecklingsarbete innan den efterfrågade produkten kan testas och marknadsintroduceras, men snbuden visar att det finns en tydlig vilja från branschen att utveckla den produkt som beställargruppen nu efterfrågar.

Eftersom inget av de inkomna anbuden uppfyller samtliga skallkrav kommer ingen vinnare att utses i teknikupphandlingen. Beställargruppen BeSmå ser ändå mycket positivt på det utvecklingsarbete som har presenterats genom anbuden, och bjuder nu in till ett fortsatt gemensamt utvecklingsarbete för att utveckla och marknadsintroducera kombinerade värme- och ventilationssystem för energieffektiva småhus.

BeSmå har nu gått vidare och driver nu ett utvecklingsprojekt finansierat av Energimyndigheten. Inom detta utvecklingsprojekt kommer produkt- och komponenttillverkare, beställargruppen av energieffektiva småhus och experter tillsammans utveckla de systemlösningar som inkom vid teknikupphandlingen. Utvecklingsprojektet vänder sig även till andra produktutvecklare i branschen som är intresserade av att utveckla sina produkter i syfte att möta behovet av kombinerade värme- och ventilationsaggregat för lågenergihus i nordiskt klimat.

BeSmå drivs av Trä- och Möbelföretagen, TMF, med delfinansiering från Energimyndigheten. Beställargruppen består av Anders Carlsson, Derome, Pierre Arvidsson, Anebyhusgruppen, Leif Sjöskog, Trivselhus, Jonas Nilsson, Fiskarhedenvillan, Urban Landmark, Skandinaviska Ecohus, samt Anders Rosenkilde, TMF. Charlotta Winkler, WSP Sverige AB, projektleder nätverket. Svein Ruud, SP, Agneta Persson, WSP Sverige AB, deltar som experter i nätverket. Agneta Persson har också varit projektledare för den nu avslutade teknikupphandlingen.