Hur viktigt är energieffektivitet och hållbarhet för framtidens småhusköpare?

BeSmå har påbörjat arbetet med en förstudie för att undersöka vikten av energieffektivitet och hållbarhet för framtidens småhusköpare.

Flera svenska studier visar att unga personer värderar minskad miljö- och klimatpåverkan högre än vad äldre personer gör. Det finns därför anledning att anta att framtidens köpare av småhus kommer att värdera miljö- och klimathänsyn (däribland energifrågan) högre än vad dagens kunder gör.

Syftet med denna förstudie är att göra en kunskapsöversyn över hur framtidens småhusköpare värderar energirelaterade frågor vid sitt husköp. Förstudien ska också identifiera eventuella behov av ytterligare arbete och hur detta kan genomföras. Förstudiens resultat ska ge till exempel småhustillverkare, mäklare och säljare en god bild av vilket energifokus framtidens köpare kan komma att ha. Förstudien beräknas vara slutförd i december 2017.

För mer information kontakta Sara Borgström, WSP, sara.borgstrom @ wsp.com eller 010-7227502.