Projekt: Nyttiggörande av solel

Information om projektet Nyttiggörande av solel finns nu att läsa på sidan med projekt och förstudier. Projektet leds av Svein Ruud på RISE och bland de deltagande aktörerna finns också TMF, Nibe och ett flertal småhustillverkare. Projektet syftar till att öka kunskapen om hur stor andel lokalt producerad el från solceller som nyttjas inom systemgränsen i Boverkets byggregler vid olika storlek på solcellsanläggning, olika storlek och isolergrad på klimatskärm, samt olika värme och ventilationssystem. Nyttiggörandet innanför nätägarens debiteringsmätare kommer också att mätas.