Presentationer från webbinarium Spara och bevara

I förra veckan genomförde vi årets första forskningswebbinarium! Representanter från forskningsprogrammet Spara och bevara, initierat av Energimyndigheten, delade med sig av sin kunskap och expertis inom området. Vi fick ta del av den senaste forskningen och utvecklingen inom området, samt diskutera utmaningarna och möjligheterna för att förbättra energieffektiviteten i småhus. Tre pågående projekt som alla berörde småhus presenterades:
• Varsam energieffektivisering av 1900-talets villabebyggelse
• Konsekvensbedömning av energieffektiviseringsåtgärder i kulturhistoriskt värdefulla småhus
• Rätten, hållbar energianvändning och bevarandet av kulturvärden.

Vi vill rikta ett stort tack till Tor Broström, Anna Donarelli, Gustaf Leijonhufvud och Mia Geijer för deras insatser. Tack också till alla som deltog och bidrog till en viktig diskussion om energieffektivitet i småhus. Vi ser fram emot nästa webbinarium!

Mer information om presentationerna finns här.

Presentationsbilderna finns att ta del av nedan.