Presentationer BeSmå-dagen, pass 1

Dagen inleddes med en framtidsspaning inom energi och hållbarhet från TMF. Därefter följde en presentation av nyheter inom Boverket, en presentation om energigemenskaper från Anthesis och en paneldiskussion om styrmedel för energieffektivisering inom småhussektorn.

Välkomna till BeSmå-dagen – Agneta Persson, Anthesis

Framtidsspaning inom hållbarhet, bättre att förekomma än att förekommas – Linda Lagerström, TMF

Linda Lagerström, hållbarhetsspecialist på TMF, berättade om hur direktiv och förordningar från EU:s Gröna Giv påverkar småhussektorn. Bland annat beskrevs EU Taxonomin, Ekodesignsförordningen (ESPR), Digitala Produktpass (DPP), Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) och Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD). Ett annat aktuellt område som togs upp var cirkulär ekonomi och hur det är möjligt att bygga och renovera på ett energi- och resurseffektivt sätt. Det kommer att ställas allt högre krav på företags redovisning av hållbarhetsinformation där den biologiska mångfalden är ett ämne som får allt större relevans. Framöver kommer företag även behöva arbeta mer med hållbara leveranskedjor, vilket kommer ställa högre krav på underleverantörers redovisning av information. Som företag är det viktigt att hålla sig uppdaterad och informerad om kommande regelverk samt att påbörja sitt arbete i god tid.

Nyheter från Boverket – Kristoffer Edblad, Boverket

Kristoffer Edblad, projektledare för ICHB från Boverket, gav en presentation om vad som är på gång inom Boverket gällande energianvändning i småhussektorn. Ett mycket aktuellt kommande lagkrav är direktivet om byggnaders energiprestanda (EPBD) som är under revidering och sannolikt kommer träda ikraft under vintern 2023/2024. I juli 2023 infördes bidrag för energieffektivisering av småhus som småhusägare kan ansöka om vid konvertering från direktverkande el och isolering av klimatskal. För att vara berättigad till bidrag för klimatskalsåtgärder måste småhusägare först ha erhållit bidrag för värmesystemsåtgärder. Kristoffer Edblad presenterade även Boverkets energiguide för hållbar renovering som kan användas av småhusägare som vill genomföra energieffektiviserande åtgärder.

Energigemenskaper: Möjligheter och utmaningar i småhusbebyggelse – Agnes Isaksson, Anthesis

Agnes Isaksson presenterade en förstudie som Anthesis har genomfört för BeSmå om energigemenskaper i småhusbebyggelse. En energigemenskap är byggnader inom ett område som kopplas samman till ett system där energi produceras, delas och lagras. Energigemenskaper medför möjligheter för småhusägare att optimera sin energianvändning, vilket är positivt ur miljösynpunkt och kan leda till minskade energikostnader. En annan möjlighet med energigemenskaper är att kapa effekttoppar och minska belastningen av elnätet. Det finns dock utmaningar i form av bland annat kunskapsbrist bland småhusägare och otydlig lagstiftning. För att främja utvecklingen av energigemenskaper i småhusbebyggelse krävs kunskapsspridning, utveckling av nuvarande regelverk och en fungerande affärsmodell.

Paneldiskussion: En djupdykning i styrmedel – Dag Lundblad, Energimyndigheten; Anders Rosenkilde, TMF; Malte Rungård, Villaägarna; Agneta Persson, Anthesis

Under paneldiskussionen diskuterades betydelsen av styrmedel fär att påskynda energieffektiviseringen av småhus. Även rättviseaspekterna i styrmedlen berördes och hur det är möjligt att skapa en rättvis övergång till ett hållbarhet energisystem.